A Laws.Africa project
15 June 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-06-15 number 6364

Download PDF (149.0 KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                  PROVINSIE WES-KAAP   Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6364                                                        6364

           Thursday, 15 June 2006                                                Donderdag, 15 Junie 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                     INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                  (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                               straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                  Page  No.                                                 Bladsy

                    Provincial Notices                                          Provinsiale Kennisgewings

207    Berg River Municipality: Removal of restrictions .............                1042  207    Bergrivier Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .........                1042
208    City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          208    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
     restrictions ...........................................................................   1042       beperkings ...........................................................................   1042
209    Kannaland Municipality: Removal of restrictions..............                1042  209    Kannaland Munisipaliteit: Opheffing van beperkings ........                 1042
210    Breede Valley Municipality: Removal of restrictions ........                 1042  210    Breërivier Wynland Munisipaliteit: Opheffing van beperkings                 1042

              Removal of restrictions in towns                                      Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: .................................................................................. 1043     Aansoeke: ....................................................................................... 1043

                        Tenders:                                                   Tenders:

Notices:........................................................................................... 1044   Kennisgewings: .............................................................................. 1044

                     Local Authorities                                             Plaaslike Owerhede

Breede Valley Municipality: Subdivision and rezoning ................                 1044  Breederivier/Wynland Munisipaliteit: Onderverdeling en hersonering.                  1044
Cederberg Municipality: Rezoning and consent use .....................                 1044  Cederberg Munisipaliteit: Hersonering en vergunningsgebruik....                    1044
George Municipality: Subdivision .................................................           1045  George Munisipaliteit: Onderverdeling .........................................            1045
George Municipality: Consent use and departure..........................                1045  George Munisipaliteit: Vergunningsgebruik en afwyking .............                  1045
George Municipality: Closure, rezoning and alienation................                 1046  George Munisipaliteit: Sluiting, hersonering en vervreemding.....                   1046
Oudtshoorn Municipality: Consolidation, rezoning and sub-                           Oudtshoorn Munisipaliteit: Konsolidasie, hersonering en onder-
division ...........................................................................................  1046  verdeling.........................................................................................  1046
Oudtshoorn Municipality: Departure .............................................            1047  Oudtshoorn Munisipaliteit: Afwyking ...........................................            1047
Oudtshoorn Municipality: Subdivision ..........................................            1047  Oudtshoorn Munisipaliteit: Onderverdeling ..................................             1047
Saldanha Bay Municipality: Rezoning, consolidation and sub-                          Saldanhabaai Munisipaliteit: Hersonering, konsolidasie en onder-
division ...........................................................................................  1047  verdeling.........................................................................................  1047
Saldanha Bay Municipality: Rezoning and subdivision................                  1048  Saldanhabaai Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling.......                   1048
Saldanha Bay Municipality: Rezoning and subdivision................                  1048  Saldanhabaai Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling.......                   1048
Saldanha Bay Municipality: Closure and rezoning .......................                1049  Saldanhabaai Munisipaliteit: Sluiting en hersonering ...................               1049
Stellenbosch Municipality: Rezoning and consent use .................                 1049  Stellenbosch Munisipaliteit: Hersonering en vergunningsgebruik.                    1049
Stellenbosch Municipality: Rezoning and consent use .................                 1050  Stellenbosch Munisipaliteit: Hersonering en vergunningsgebruik.                    1050
Theewaterskloof Municipality: Rezoning and subdivision ...........                   1050  Theewaterskloof Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling .                    1050
Theewaterskloof Municipality: Consent use .................................              1051  Theewaterskloof Munisipaliteit: Vergunningsgebruik ...................                1051
Theewaterskloof Municipality: Subdivision and rezoning ............                  1051  Theewaterskloof Munisipaliteit: Onderverdeling en hersonering .                    1051
Theewaterskloof Municipality: Subdivision and consolidation ....                    1052  Theewaterskloof Munisipaliteit: Onderverdeling en konsolidasie.                    1052
Theewaterskloof Municipality: Departure .....................................             1052  Theeewaterskloof Munisipaliteit: Afwyking..................................              1052
Theewaterskloof Municipality: Rezoning......................................              1053  Theewaterskloof Munisipaliteit: Hersonering................................              1053
Theewaterskloof Municipality: Subdivision and consolidation ....                    1053  Theewaterskloof Munisipaliteit: Onderverdeling en konsolidasie.                    1053
City of Cape Town: Sub-council amendment by-law, 2006:                            Stad Kaapstad: Wysigingsverordening op Kaapstad subrade,
Correction notice ............................................................................     1054  2006: Regstellingskennisgewing....................................................          1054
City of Cape Town: Credit control and debt collection by-law,                         Stad Kaapstad: Verordening op kredietbeheer en skuld-
2006 (also isiXhosa) ......................................................................      1054  invordering, 2006 ...........................................................................     1058

Page 2
Download full gazette PDF