A Laws.Africa project
30 June 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-06-30 number 6367

Download PDF (187.8 KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                 PROVINSIE WES-KAAP   Provincial Gazette                                                Provinsiale Koerant
                       6367                                                       6367

             Friday, 30 June 2006                                                 Vrydag, 30 Junie 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                               As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                 (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                              straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                 Page  No.                                                 Bladsy

                     Proclamations                                                Proklamasies

4     Krige Primary School: Closure of public school ............... 1114                4     Laerskool Krige: Sluiting van openbare skool ................... 1114
5     Emithini Primary School: Closure of public school........... 1114                 5     Primêre Skool Emithini: Sluiting van openbare skool ....... 1114
6     Buckingham Primary School: Closure of public school .... 1114                   6     Primêre Skool Buckingham: Sluiting van openbare skool. 1114

                    Provincial Notices                                          Provinsiale Kennisgewings

214    Cape Agulhas Primary School: Removal of restrictions .... 1115                  214    Kaap Agulhas Munisipaliteit: Opheffing van beperkings... 1115
215    City of Cape Town: (Tygerberg Region): Removal of                         215    Stad Kaapstad: (Tygerberg Streek): Opheffing van
     restrictions ........................................................................... 1115        beperkings ........................................................................... 1115
216    Stellenbosch Municipality: Removal of restrictions .......... 1115                216    Stellenbosch Munisipaliteit: Opheffing van beperkings..... 1115

              Removal of restrictions in towns                                     Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: .................................................................................. 1116    Aansoeke: ....................................................................................... 1116

                        Tenders:                                                  Tenders:

Notices:........................................................................................... 1120  Kennisgewings: .............................................................................. 1120

                    Local Authorities                                             Plaaslike Owerhede

Breede River/Winelands Municipality: Rezoning, consent use and                       Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Hersonering, vergunnings-
departure.........................................................................................  1121  gebruik en afwyking.......................................................................      1121
Breede Valley Municipality: Subdivision ......................................            1121  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling.................................             1121
Breede Valley Municipality: Subdivision ......................................            1122  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling.................................             1122
Breede Valley Municipality: Subdivision ......................................            1122  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling.................................             1122
Breede Valley Municipality: Subdivision ......................................            1122  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling.................................             1122
Breede Valley Municipality: Rezoning and subdivision................                 1123  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling en hersonering ........                  1123
Breede Valley Municipality: Subdivision ......................................            1123  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling.................................             1123
Breede Valley Municipality: Subdivision ......................................            1123  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling.................................             1123
Breede Valley Municipality: Consent use and rezoning................                 1124  Breedevallei Munisipaliteit: Vergunningsgebruik en hersonering.                    1124
Breede Valley Municipality: Subdivision and departure ...............                1124  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling en afwyking............                  1124
Cape Agulhas Municipality: Consolidation an subdivision...........                  1125  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Konsolidasie en onderverdeling ....                   1125
Cape Agulhas Municipality: Consolidation ...................................             1125  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Konsolidasie...................................             1125
Cape Agulhas Municipality: Rezoning and departure ...................                1126  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Hersonering en afwyking...............                  1126
Cape Agulhas Municipality: Consent use......................................             1126  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Vergunningsgebruik .......................                1126
City of Cape Town: (South Peninsula Region): Rezoning and                          Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Hersonering en onder-
subdivision......................................................................................  1127  verdeling.........................................................................................  1127
City of Cape Town: (Tygerberg Region): Rezoning......................                1127  Stad Kaapstad: (Tygerberg Streek): Hersonering ..........................               1127
Drakenstein Municipality: Notice calling for objections to Provi-                      Drakenstein Munisipaliteit: Kennisgewing wat besware teen
sional Supplementary Valuation Roll.............................................           1128  voorlopige aanvullende waardasielys aanvra.................................              1128
George Municipality: Rezoning, subdivision and departure .........                  1128  George Munisipaliteit: Hersonering, onderverdeling en afwyking .....                 1128
George Municipality: Departure ....................................................         1129  George Munisipaliteit: Afwyking ..................................................          1129
George Municipality: Departure ....................................................         1129  George Munisipaliteit: Afwyking ..................................................          1129
George Municipality: Consent use.................................................          1130  George Munisipaliteit: Vergunningsgebruik ..................................             1130
Hessequa Municipality: Consent use .............................................           1130  Hessequa Munisipaliteit: Vergunningsgebruik...............................              1130
Hessequa Municipality: Subdivision .............................................           1131  Hessequa Munisipaliteit: Onderverdeling......................................             1131
                 (Continued on page 1144)                                           (Vervolg op bladsy 1144)

Page 2
Download full gazette PDF