A Laws.Africa project
7 July 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-07-07 number 6368

Download PDF (239.1 KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                   PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6368                                                         6368

              Friday, 7 July 2006                                                   Vrydag, 7 Julie 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                   Bladsy

                     Provincial Notices                                           Provinsiale Kennisgewings

217    City of Cape Town (Cape Town Region): Removal of                           217    Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Opheffing van
      restrictions ........................................................................... 1146         beperkings ........................................................................... 1146
218    City of Cape Town: (South Peninsula Region): Removal of                       218    Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Opheffing van
      restrictions ........................................................................... 1146         beperkings ........................................................................... 1146

               Removal of restrictions in towns                                       Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: .................................................................................. 1146      Aansoeke: ....................................................................................... 1146

                         Tenders:                                                    Tenders:

Notices:........................................................................................... 1150    Kennisgewings: .............................................................................. 1150

                     Local Authorities                                               Plaaslike Owerhede

Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             1150  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................              1150
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             1151  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................              1151
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             1151  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................              1151
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             1151  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................              1151
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             1153  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................              1153
Berg River Municipality: Rezoning and subdivision ....................                  1152  Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling............                   1152
Berg River Municipality: Departure, rezoning and subdivi-                            Bergrivier Munisipaliteit: Afwyking, hersonering en onderver-
sion .................................................................................................  1152  deling ..............................................................................................  1152
Berg River Municipality: Departure, rezoning and subdivi-                            Bergrivier Munisipaliteit: Afwyking, hersonering en onderver-
sion .................................................................................................  1153  deling ..............................................................................................  1153
Berg River Municipality: Departure and consent use....................                  1154  Bergrivier Munisipaliteit: Afwyking en vergunningsgebruik........                    1154
Berg River Municipality: Departure and consent use....................                  1154  Bergrivier Munisipaliteit: Afwyking en vergunningsgebruik........                    1154
Bitou Municipality: Proposed ‘‘brick-making’’ facility and build-                        Bitou Munisipaliteit: Voorgestelde steenvervaardiging en
ing line relaxation...........................................................................      1155  boulynverslapping ..........................................................................       1155
Cape Agulhas Municipality: Consolidation, rezoning, subdivision                         Kaap Agulhas Munisipaliteit: Konsolidasie, hersonering,
and departure ..................................................................................     1156  onderverdeling en afwyking...........................................................          1156
Cederberg Municipality: Subdivision, rezoning and closure of                          Cederberg Munisipaliteit: Onderverdeling, hersonering en
street ...............................................................................................  1155  sluiting van straat ...........................................................................     1155
City of Cape Town: (Cape Town Region): Departure ...................                   1156  Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Afwyking ...............................                1156
City of Cape Town: (Cape Town Region): Departure ...................                   1157  Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Afwyking ...............................                1157
City of Cape Town (Cape Town Region): Rezoning.....................                   1157  Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Hersonering............................                1157
City of Cape Town (Helderberg Region): Rezoning and subdivi-                          Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Hersonering en onderver-
sion .................................................................................................  1160  deling ..............................................................................................  1160
City of Cape Town (Helderberg Region): Rezoning, subdivision                          Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Hersonering, onderverdeling
and departure ..................................................................................     1158  en afwyking ....................................................................................     1158
City of Cape Town (Oostenberg Region): Subdivision and                             Stad Kaapstad: (Oostenberg Streek): Onderverdeling en
rezoning ..........................................................................................   1160  hersonering .....................................................................................    1160
City of Cape Town (Tygerberg Region): Closure..........................                 1159  Stad Kaapstad: (Tygerberg Streek): Sluiting .................................              1159
George Municipality: Rezoning and departure..............................                1161  George Munisipaliteit: Hersonering en afwyking..........................                 1161
George Municipality: Departure ....................................................           1161  George Munisipaliteit: Afwyking ..................................................            1161
George Municipality: Subdivision .................................................            1162  George Munisipaliteit: Onderverdeling .........................................             1162
                  (Continued on page 1180)                                             (Vervolg op bladsy 1180)

Page 2
Download full gazette PDF