A Laws.Africa project
21 July 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-07-21 number 6371

Download PDF (265.1 KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                   PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6371                                                         6371

             Friday, 21 July 2006                                                   Vrydag, 21 Julie 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                  Bladsy

                     Provincial Notices                                           Provinsiale Kennisgewings

228    Cederberg Municipality: Removal of restrictions ..............                1214  228    Cederberg Munisipaliteit: Opheffing van beperkings.........                 1214
229    City of Cape Town (Blaauwberg Region): Removal of                          229    Stad Kaapstad (Blaauwberg Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   1214       beperkings ...........................................................................    1214
230    City of Cape Town (Cape Town Region): Removal of                           230    Stad Kaapstad (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   1214       beperkings ...........................................................................    1214
231    City of Cape Town (Cape Town Region): Removal of                           231    Stad Kaapstad (Kaapstad Administrasie): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   1215       beperkings ...........................................................................    1215
232    George Municipality: Removal of restrictions ...................               1215  232    George Munisipaliteit: Opheffing van beperkings..............                1215
233    Matzikama Municipality: Removal of restrictions.............                 1215  233    Matzikama Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .......                  1215
234    Witzenberg Municipality: Removal of restrictions ............                 1215  234    Witzenberg Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .......                 1215
235    Western Cape Gambling and Racing Board: Rules: Opera-                        235    Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne: Reëls:
      tional rules: Bookmakers ....................................................         1216       Slegs in Engels....................................................................     1216

               Removal of restrictions in towns                                       Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: .................................................................................. 1226      Aansoeke: ....................................................................................... 1226

                         Tenders                                                    Tenders

Notices............................................................................................ 1233    Kennisgewings: .............................................................................. 1233

                     Local Authorities                                              Plaaslike Owerhede

Berg River Municipality: Departure, rezoning and subdivision....                     1233  Bergrivier Munisipaliteit: Afwyking, hersonering en onderverdeling.                  1233
Berg River Municipality: Subdivision and departure ....................                 1233  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling en afwyking................                 1233
Berg River Municipality: Departure and rezoning ........................                 1234  Bergrivier Munisipaliteit: Afwyking en hersonering.....................                1234
Berg River Municipality: Rezoning and subdivision ....................                  1234  Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling............                  1234
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             1234  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................             1234
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             1235  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................             1235
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             1235  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................             1235
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             1236  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................             1236
Berg River Municipality: Consent use...........................................             1236  Bergrivier Munisipaliteit: Vergunningsgebruik .............................              1236
Berg River Municipality: Departure and rezoning ........................                 1236  Bergrivier Munisipaliteit: Afwyking en hersonering.....................                1236
Breede River/Winelands Municipality: Rezoning, consent use and                         Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Hersonering, vergunnings-
subdivision......................................................................................    1237  gebruik en onderverdeling..............................................................        1237
Breede River/Winelands Municipality: Rezoning and consent                            Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Hersonering en vergunnings-
use...................................................................................................  1239  gebruik............................................................................................  1239
Breede River/Winelands Municipality: Subdivision, rezoning,                           Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Onderverdeling, hersonering,
consolidation and departure ...........................................................         1237  konsolidasie en afwyking...............................................................        1237
Cape Agulhas Municipality: Departure .........................................              1242  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Afwyking .......................................             1242
City of Cape Town (Tygerberg Region): Rezoning, consent use                           Stad Kaapstad: (Tygerberg Streek): Hersonering, vergunnings-
and departure ..................................................................................     1238  gebruik en afwyking.......................................................................       1238
George Municipality: Rezoning and departure..............................                1240  George Munisipaliteit: Hersonering en afwyking..........................                1240
George Municipality: Departure ....................................................           1239  George Munisipaliteit: Afwyking ..................................................           1239
Hessequa Municipality: Consent use .............................................             1240  Hessequa Munisipaliteit: Vergunningsgebruik...............................               1240
Hessequa Municipality: Subdivision .............................................             1241  Hessequa Munisipaliteit: Onderverdeling......................................             1241
                  (Continued on page 1252)                                            (Vervolg op bladsy 1252)

Page 2
Download full gazette PDF