A Laws.Africa project
4 August 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-08-04 number 6374

Download PDF (280.5 KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                   PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6374                                                         6374

             Friday, 4 August 2006                                                 Vrydag, 4 Augustus 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                   Bladsy

                      Proclamations                                                  Proklamasies

7     Overberg District Municipality: Closure of divisional road                      7     Overberg Distriksmunisipaliteit: Sluiting van afdelingspad
      1289 and minor road 197, Bot River.................................. 1294                   1289 en ondergeskikte pad 197, Botrivier.......................... 1294
8     West Coast District Municipality: Closure of minor road                       8     Weskus Distriksmunisipaliteit: Sluiting van ondergeskikte
      127, Constantia ................................................................... 1295            pad 127, Constantia............................................................. 1296

                     Provincial Notices                                           Provinsiale Kennisgewings

242 City of Cape Town: Rectification: Closure of a public                           242    Stad Kaapstad: Regstelling: Sluiting van ’n publieke
   street ....................................................................................     1296       straat ....................................................................................  1296
243 City of Cape Town: (South Peninsula Region): Removal of                           243    Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Opheffing van
   restrictions ...........................................................................      1297       beperkings ...........................................................................     1297
244 Overstrand Municipality: Removal of restrictions .............                    1297  244    Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van beperkings........                  1297
245 City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                              245    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
   restrictions ...........................................................................      1297       beperkings ...........................................................................     1297
246 Western Cape Provincial Department of Community                               246    Wes-Kaapse Provinsiale Departement Gemeenskaps-
   Safety: Change in the ranking structure, uniform and                                 veiligheid: Verandering in die rangstruktuur, uniform en
   insignia of the City of Cape Town Municipal Police                                  onderskeidingstekens van die Stad van Kaapstad se
   Services established in terms of section 64A(4) of the                                Munisipale Polisiediens gestig kragtens artikel 64A(4) van
   South African Police Services Act, 1995............................                 1298       die Suid-Afrikaanse Polisiedienswet, Wet 68 van 1995.....                   1298
247 Western Cape Provincial Department of Community                               247    Wes-Kaapse Provinsiale Departement Gemeenskaps-
   Safety: Change in the ranking structure, uniform and                                 veiligheid: Verandering in die rangstruktuur, uniform en
   insignia of the Swartland Municipal Police Services                                 onderskeidingstekens van die Swartland se Munisipale
   established in terms of section 64A(4) of the South African                             Polisiediens gestig kragtens artikel 64A(4) van die Suid-
   Police Services Act, 1995 ...................................................            1299       Afrikaanse Polisiedienswet, Wet 68 van 1995 ...................                1299
2489 Overberg District Municipality: Change of road authority                          248    Overberg Distriksmunisipaliteit: Verandering van
   in respect of Main Road 275, Bot River ............................                 1300       padowerheid ten opsigte van Hoofpad 275, Botrivier........                   1300

               Removal of restrictions in towns                                       Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: .................................................................................. 1300      Aansoeke: ....................................................................................... 1300

                         Tenders                                                    Tenders

Notices............................................................................................ 1305    Kennisgewings: .............................................................................. 1305

                     Local Authorities                                              Plaaslike Owerhede

Bitou Municipality: Rezoning and departure.................................               1306  Bitou Munisipaliteit: Hersonering en afwyking ............................                1306
Breede River/Winelands Municipality: Subdivision .....................                  1306  Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Onderverdeling .....................                 1306
Breede River/Winelands Municipality: Departure.........................                 1307  Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Afwyking ..............................                1307
Breede River/Winelands Municipality: Rezoning and consent                            Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Hersonering en vergun-
use...................................................................................................  1308  ningsgebruik ...................................................................................     1308
Breede River/Winelands Municipality: Rezoning .........................                 1309  Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Hersonering...........................                1309
Breede Valley Municipality: Consent use and departure...............                   1307  Breedevallei Munisipaliteit: Vergunningsgebruik en afwyking.....                     1307
City of Cape Town (Blaauwberg Region): Rezoning and sub-                            Stad Kaapstad: (Blaauwberg Streek): Hersonering en onder-
division ...........................................................................................   1309  verdeling.........................................................................................    1309
                  (Continued on page 1332)                                            (Vervolg op bladsy 1332)

Page 2
Download full gazette PDF