A Laws.Africa project
11 August 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-08-11 number 6375

Download PDF (265.3 KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                   PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6375                                                         6375

            Friday, 11 August 2006                                                 Vrydag, 11 Augustus 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                   Bladsy

                     Provincial Notice                                            Provinsiale Kennisgewing

249    Berg River Municipality: Removal of restrictions ............. 1334                 249    Bergrivier Munisipaliteit: Opheffing van beperkings ......... 1334               Removal of restrictions in towns                                       Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: .................................................................................. 1334      Aansoeke: ....................................................................................... 1334                         Tenders                                                     Tenders

Notices............................................................................................ 1341    Kennisgewings: .............................................................................. 1341                     Local Authorities                                               Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Rezoning and subdivision ...............                   1341  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling ......                    1341
Berg River Municipality: Rezoning...............................................             1356  Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering ..........................................            1356
Berg River Municipality: Departure ..............................................            1341  Bergrivier Munisipaliteit: Afwyking..............................................            1341
Berg River Municipality: Rezoning and subdivision ....................                  1342  Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling............                   1342
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             1342  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................              1342
Berg River Municipality: Rezoning and subdivision ....................                  1342  Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling............                   1342
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             1343  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................              1343
Breede River/Winelands Municipality: Subdivision and consoli-                          Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Onderverdeling en konsoli-
dation ..............................................................................................  1343  dasie................................................................................................  1343
Cape Agulhas Municipality: Departure .........................................              1344  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Afwyking .......................................              1344
Cape Agulhas Municipality: Departure .........................................              1344  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Afwyking .......................................              1344
Cape Agulhas Municipality: Rezoning and departure ...................                  1344  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Hersonering en afwyking...............                   1344
Cape Agulhas Municipality: Consent use......................................               1345  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Vergunningsgebruik .......................                 1345
Cape Agulhas Municipality: Rezoning, subdivision, departure and                         Kaap Agulhas Munisipaliteit: Hersonering, onderverdeling,
amendment of the Cape Agulhas Spatial Development framework                           afwyking en wysiging van die Kaap Agulhas ruimtelike ontwik-
plan .................................................................................................  1345  kelingsraamwerk ............................................................................       1345
Cape Agulhas Municipality: Rezoning and consent use ...............                   1346  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Hersonering en vergunningsgebruik.                     1346
City of Cape Town (Helderberg Region): Rezoning .....................                  1346  Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Hersonering.........................                 1346
City of Cape Town: (Helderberg Region): Subdivision, rezoning                          Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Onderverdeling, hersonering
and departure ..................................................................................     1347  en afwyking ....................................................................................     1347
Drakenstein Municipality: Rezoning and departure ......................                 1348  Drakenstein Munisipaliteit: Hersonering en afwyking ..................                  1348
Drakenstein Municipality: By-law relating to Customer Care,                           Drakenstein Munisipaliteit: Verordening insake Klantesorg,
Credit Control and Debt Collection ...............................................            1357  Kredietbeheer en Skuldinvordering ...............................................            1357
Hessequa Municipality: Rezoning .................................................            1347  Hessequa Munisipaliteit: Hersonering ...........................................             1347
Knysna Municipality: Subdivision.................................................            1348  Knysna Munisipaliteit: Onderverdeling.........................................              1348
Knysna Municipality: Draft Spatial Development Framework for                          Knysna Munisipaliteit: Konsep Ruimtelike Ontwikkelings-
Knysna Municipality ......................................................................        1349  raamwerk vir Knysna Munisipaliteit .............................................             1349
                  (Continued on page 1372)                                             (Vervolg op bladsy 1372)

Page 2
Download full gazette PDF