A Laws.Africa project
1 September 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-09-01 number 6378

Download PDF (1.1 MB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                   PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6378                                                         6378

           Friday, 1 September 2006                                                 Vrydag, 1 September 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                   Bladsy

                      Proclamations                                                  Proklamasies

9     Western Cape Education Department: Cinda Primary                           9     Wes-Kaap Onderwysdepartement: Cinda Park Primêre
      School and Elswood Primary School: Merger of public                              Skool en Elswood Primêre Skool: Samesmelting van
      schools................................................................................. 1446         openbare skole .................................................................... 1446
10     Western Cape Education Department: Friedrich Scheffler                        10    Wes-Kaap Onderwysdepartement: Friedrich Scheffler
      (LB) Primary School: Closure of public school................. 1446                      (LB) Primêre Skool: Sluiting van openbare skool ............. 1446

                     Provincial Notices                                           Provinsiale Kennisgewings

266    Independent Electoral Commission: Electoral Commis-                         266    Independent Electoral Commission: Electoral Commis-
      sion (English only).............................................................       1446       sion (Engels alleenlik) .......................................................        1446
267    Western Cape Provincial Department of Local Govern-                         267    Wes-Kaapse Provinsiale Departement van Plaaslike
      ment and Housing: Category of persons for the perfor-                             Regering en Behuising: Kategorie van persone vir die
      mance of prescribed functions ............................................          1447       verrigting van voorgeskrewe werksaamhede......................                 1447
268    Mossel Bay Municipality: Removal of restrictions............                 1447  268    Mosselbaai Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .......                  1447
269    City of Cape Town: (Helderberg Region): Removal of                          269    Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   1448       beperkings ...........................................................................     1448
270    City of Cape Town: (Cape Town Region): Designation of                        270    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Aanwysing van ’n
      an area for less formal settlement.......................................           1448       gebied vir minder formele vestiging: Athlone....................                1448

               Removal of restrictions in towns                                       Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: .................................................................................. 1450      Aansoeke: ....................................................................................... 1450

                         Tenders                                                     Tenders

Notices............................................................................................ 1452    Kennisgewings: .............................................................................. 1452
Western Cape Provincial Department of Transport and Public                           Wes-Kaapse Provinsiale Departement van Vervoer en Openbare
Works: Proposed letting of provincial property............................. 1452                Werke: Voorgestelde verhuring van Provinsiale eiendom ............. 1452
Western Cape Provincial Department of Transport and Public                           Wes-Kaapse Provinsiale Departement van Vervoer en Openbare
Works: Proposed letting of provincial property............................. 1453                Werke: Voorgestelde verhuring van Provinsiale eiendom ............. 1453

                     Local Authorities                                               Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Departure .........................................             1454  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Afwyking ........................................              1454
Beaufort West Municipality: Departure .........................................             1454  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Afwyking ........................................              1454
Beaufort West Municipality: Departure .........................................             1455  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Afwyking ........................................              1455
Beaufort West Municipality: Departure .........................................             1455  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Afwyking ........................................              1455
Berg River Municipality: Departure, rezoning and subdivi-                            Bergrivier Munisipaliteit: Afwyking, hersonering en onderver-
sion .................................................................................................  1456  deling ..............................................................................................  1456
Berg River Municipality: Consent use...........................................             1456  Bergrivier Munisipaliteit: Vergunningsgebruik .............................               1456
Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             1457  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................              1457
Bitou Municipality: Rezoning and subdivision .............................                1457  Bitou Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling ...................                 1457
Bitou Municipality: Rezoning and subdivision .............................                1458  Bitou Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling ...................                 1458
Breede River/Winelands Municipality: Departure.........................                 1458  Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Afwyking ..............................                1458
Breede Valley Municipality: Rezoning and consent use ...............                   1459  Breedevallei Munisipaliteit: Hersonering en vergunningsgebruik.                     1459
Breede Valley Municipality: Rezoning and consent use ...............                   1459  Breedevallei Munisipaliteit: Hersonering en vergunningsgebruik.                     1459
                  (Continued on page 1580)                                             (Vervolg op bladsy 1580)

Page 2
Download full gazette PDF