A Laws.Africa project
29 September 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-09-29 number 6384

Download PDF (251.0 KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                   PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6384                                                        6384

          Friday, 29 September 2006                                                Vrydag, 29 September 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                 Bladsy

                     Provincial Notices                                           Provinsiale Kennisgewings

296    City of Cape Town: (Helderberg Region): Removal of                          296    Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   1682       beperkings ...........................................................................   1682
297    City of Cape Town: (Helderberg Region): Removal of                          297    Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   1682       beperkings ...........................................................................   1682
298    Mossel Bay Municipality: Removal of restrictions............                 1682  298    Mosselbaai Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .......                 1682
299    Knysna Municipality: Removal of restrictions...................                1683  299    Knysna Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .............                1683
300    Knysna Municipality: Removal of restrictions...................                1683  300    Knysna Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .............                1683
301    City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          301    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   1683       beperkings ...........................................................................   1683
302    City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          302    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   1683       beperkings ...........................................................................   1683
303    City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          303    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   1684       beperkings ...........................................................................   1684
304    City of Cape Town: (South Peninsula Region): Removal of                       304    Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   1684       beperkings ...........................................................................   1684
305    Cape Agulhas Municipality: Removal of restrictions ........                  1684  305    Kaap Agulhas Munisipaliteit: Opheffing van beperkings...                  1684

               Removal of restrictions in towns                                       Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: .................................................................................. 1684      Aansoeke: ....................................................................................... 1684

                         Tenders                                                    Tenders

Notices:........................................................................................... 1691    Kennisgewings: .............................................................................. 1691

                     Local Authorities                                              Plaaslike Owerhede

Berg River Municipality: Subdivision ...........................................             1692  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling.....................................            1692
Berg River Municipality: Rezoning and subdivision ....................                  1692  Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering en onderverdeling............                 1692
Breede River/Winelands Municipality: Subdivision .....................                  1693  Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Onderverdeling .....................                1693
Breede River/Winelands Municipality: Rezoning .........................                 1693  Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Hersonering...........................               1693
Breede River/Winelands Municipality: Rezoning, consent use and                         Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Hersonering, vergunnings-
departure.........................................................................................    1694  gebruik en afwyking.......................................................................      1694
Cape Agulhas Municipality: Subdivision ......................................              1694  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Onderverdeling ..............................              1694
Cape Agulhas Municipality: Rezoning and departure ...................                  1695  Kaap Agulhas Munisipalitiet: Hersonering en afwyking...............                  1695
City of Cape Town (Blaauwberg Region): Rezoning, consent use                          Stad Kaapstad: (Blaauwberg Streek): Hersonering, vergunnings-
and departure ..................................................................................     1695  gebruik en afwyking.......................................................................      1695
City of Cape Town: (Blaauwberg Region): Rezoning and consent                          Stad Kaapstad: (Blaauwberg Streek): Hersonering en vergun-
use...................................................................................................  1696  ningsgebruik ...................................................................................   1696
City of Cape Town: (Blaauwberg Region): Rezoning, consent use,                         Stad Kaapstad: (Blaauwberg Streek): Hersonering, toestemmings-
approval of site development plan and departures ........................                1696  gebruik, goedkeuring van terreinontwikkelingsplan en afwykings .                   1696
City of Cape Town: (Blaauwberg Region): Rezoning and subdi-                           Stad Kaapstad: (Blaauwberg Streek): Hersonering en onder-
vision ..............................................................................................  1697  verdeling.........................................................................................  1697
City of Cape Town: (Cape Town Region): Notice of revised                            Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Kennisgewing van hersiene
departure application in relation to the parking regulations for                        afwykingsaansoek ten opsigte van die parkeringsvereiste vir die
multipurpose stadium .....................................................................        1697  veeldoenstadion ..............................................................................    1698
                  (Continued on page 1716)                                            (Vervolg op bladsy 1716)

Page 2
Download full gazette PDF