A Laws.Africa project
14 November 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-11-14 number 6395

Download PDF (46.8 KB)
Page 1
          PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                PROVINSIE WES-KAAP   Provincial Gazette                                              Buitengewone
    Extraordinary                                               Provinsiale Koerant
                      6395                                                      6395

       Tuesday, 14 November 2006                                              Dinsdag, 14 November 2006


        Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                 CONTENTS                                                   INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                              straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                 Page  No.                                               Bladsy

                   Provincial Notices                                         Provinsiale Kennisgewing

381  Oudtshoorn Municipality: Notice of public hear-                           381  Oudtshoorn Munisipaliteit: Kennisgewing van openbare
    ing ......................................................................................   2     verhoor ................................................................................    3
382  Oudtshoorn Municipality: Local Government: Municipal                        382  Oudtshoorn Munisipaliteit: Wet op Plaaslike Regering:
    Systems Act, 2000: Section 106(1)(b): Designation of                           Munisipale Stelsels, 2000: Artikel 106(1)(b): Aanwysing
    persons to conduct investigation.........................................           5     van persone om ondersoek in te stel...................................             5

P.N. 381 — NOTICE OF PUBLIC HEARING:                                    P.K. 381 — KENNISGEWING VAN OPENBARE VERHOOR:
      Also available in Xhosa.                                          Ook in Xhosa beskikbaar.

Page 2
Download full gazette PDF