A Laws.Africa project
6 December 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-12-06 number 6401

Download PDF (84.5 KB)
Page 1
      PROVINCE OF WESTERN CAPE                    PROVINSIE WES-KAAP
 Provincial Gazette                      Buitengewone
  Extraordinary                       Provinsiale Koerant
           6401                             6401

    Wednesday, 6 December 2006                  Woensdag, 6 Desember 2006

    Registered at the Post Offıce as a Newspaper      As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer


      OFFICE OF THE PREMIER                 KANTOOR VAN DIE PREMIER
      OF THE PROVINCE OF                   VAN DIE PROVINSIE
        WESTERN CAPE                      WES-KAAP

          ——————                         ——————


P.N. 423/2006            6 December 2006   P.K. 423/2006            6 Desember 2006


It is hereby notified that the Premier of the Province  Hierby word bekend gemaak dat die Premier van
of Western Cape has assented to the following Act    die Provinsie Wes-Kaap die onderstaande Wet wat
which is hereby published for general informa-      hierby ter algemene inligting gepubliseer word,
tion:—                          bekragtig het:—


No. 5 of 2006: Western Cape First Finance Act,      Nr. 5 van 2006: Wes-Kaapse Eerste Finansiewet,
        2006.                   2006.

Page 2
Download full gazette PDF