A Laws.Africa project
7 December 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-12-07 number 6402

Download PDF (111.9 KB)
Page 1
   PROVINCE OF WESTERN CAPE                PROVINSIE WES-KAAP              IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                 Buitengewone                   Isongezelelo
   Extraordinary                  Provinsiale Koerant               kwiGazethi yePhondo

          6402                        6402                       6402

  Thursday, 7 December 2006             Donderdag, 7 Desember 2006              Lwesine, 7 Disemba 2006Registered at the Post Offıce as a Newspaper    As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer     Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

        CONTENTS                      INHOUD                    IZIQULATHO
      PROVINCIAL NOTICE              PROVINSIALE KENNISGEWING                 ISAZISO SEPHONDO

 The following Bill is hereby published for    Die volgende Wetsontwerp word hierby vir     Lo Mthetho uSayilwayo ulandelayo upapashwa
general information:                algemene inligting gepubliseer:          apha ukunika ulwazi ngokubanzi:

 Western Cape Health Care Waste Management     Wes-Kaapse Wetsontwerp op die Bestuur van     UMthetho oYilwayo enTshona Koloni wola-
 Bill [B 4—2006]                  Gesondheidsorgafval [W 4—2006]          wulo lweZinto ezilahlwayo emva kophando
                                                    nophithikezo lwaMayeza [B 4—2006]

        ——————                       ——————                      ——————

P.N. 424/2006         7 December 2006   P.K. 424/2006         7 Desember 2006  P.N. 424/2006          7 Disemba 2006

Any person or organization wishing to comment   Enige persoon of organisasie wat kommentaar oor  Nabani na okanye nawuphi na umbutho
on the said Bill is requested to lodge such    die genoemde Wetsontwerp wens te lewer, word   onqwenela  ukuphawula  ngalo  Mthetho
comment in writing before or on 31 January 2007:  versoek om sodanige kommentaar skriftelik te   uSayilwayo kuthethwa ngawo uyacelwa ukuba
                          lewer voor of op 31 Januarie 2007:        afake izimvo zakhe phambi okanye ngomhla
                                                   wama-31 Januwari 2007:
 (a) by posting it to:
   The Secretary:                 (a) deur dit te pos aan:             (a) ngokuwuposela ku:
   Western Cape Provincial Parliament         Die Sekretaris:                  Nobhala oBambeleyo
   (Attention: Mr. J. J. F. Coetzee)         Wes-Kaapse Provinsiale Parlement         INtshona Koloni IPalamente ye-
   P.O. Box 648                    (Aandag: Mnr. J. J. F. Coetzee)          Phondo (Iya ku: Mr. J. J. F. Coetzee)
   Cape Town                     Posbus 648                    P.O. Box 648
   8000                        Kaapstad                     EKapa
                             8000                       8000
 (b) by email to:
   jjcoetze@wcpp.gov.za              (b) deur dit te epos aan:             (b) nge-imeyile ku:
                             jjcoetze@wcpp.gov.za               jjcoetze@wcpp.gov.za
 (c) by fax to:
   J. J. F. Coetzee                (c) deur dit te faks aan:             (c) ngefeksi ku:
   (021) 487-1685                   J. J. F. Coetzee                 J. J. F. Coetzee
                             (021) 487-1685                  (021) 487-1685
P. G. Williams
Secretary to Parliament              P. G. Williams                  P. G. Williams
                          Sekretaris van die Parlement           UNobhala

Page 2
Download full gazette PDF