A Laws.Africa project
8 December 2006

Western Cape Provincial Gazette dated 2006-12-08 number 6403

Download PDF (204.4 KB)
Page 1
            PROVINCE OF WESTERN CAPE                                                   PROVINSIE WES-KAAP    Provincial Gazette                                                 Provinsiale Koerant
                        6403                                                         6403

           Friday, 8 December 2006                                                  Vrydag, 8 Desember 2006


          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                                 As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                   CONTENTS                                                      INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room 9-06, Provincial Building, 4 Dorp Street,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 9-06, Provinsiale-gebou, Dorp-
Cape Town 8001.)                                                straat 4, Kaapstad 8001.)
No.                                                   Page  No.                                                   Bladsy

                     Provincial Notices                                           Provinsiale Kennisgewings

425    Publication of Draft guidelines for comment in terms of the                     425    Publikasie van Konsep riglyne in terme van die
      Environmental Impact Assessment Regulations promul-                              Omgewingsinvloedbepalingsregulasies                uitgevaardig
      gated under Chapter 5 of the National Environmental                              onder Hoofstuk 5 van die Wet op Nasionale
      Management Act, 1998 .......................................................         2186       Omgewingsbestuur, 1998....................................................           2186
426    City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          426    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   2186       beperkings ...........................................................................     2186
427    Swartland Municipality: Removal of restrictions...............                2187  427    Swartland Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .........                  2187
428    City of Cape Town: (Cape Town Region): Removal of                          428    Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Opheffing van
      restrictions ...........................................................................   2187       beperkings ...........................................................................     2187
429    Breede Valley Municipality: Removal of restrictions ........                 2187  429    Breedevallei Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .....                  2187
430    Mossel Bay Municipality: Removal of restrictions............                 2187  430    Mosselbaai Munisipaliteit: Opheffing van beperkings .......                  2187

               Removal of restrictions in towns                                       Opheffing van beperkings in dorpe

Applications: .................................................................................. 2188      Aansoeke: ....................................................................................... 2188

                         Tenders                                                     Tenders

Notices:........................................................................................... 2192    Kennisgewings: .............................................................................. 2192

                     Local Authorities                                               Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Departure and consent use ..............                   2192  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Afwyking en vergunningsgebruik ..                      2192
Beaufort West Municipality: Departure .........................................             2192  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Afwyking ........................................              2192
Bitou Municipality: Rezoning and consent use .............................                2193  Bitou Munisipaliteit: Hersonering en vergunningsgebruik............                   2193
Breede River/Winelands Municipality: Departure.........................                 2193  Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Afwyking ..............................                2193
Breede River/Winelands Municipality: Departure.........................                 2194  Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Afwyking ..............................                2194
Breede River/Winelands Municipality: Subdivision and consoli-                          Breërivier/Wynland Munisipaliteit: Onderverdeling en kon-
dation ..............................................................................................  2194  solidasie ..........................................................................................   2194
Breede Valley Municipality: Rezoning ..........................................             2195  Breedevallei Munisipaliteit: Hersonering ......................................             2195
Breede Valley Municipality: Subdivision ......................................              2195  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling.................................               2195
Breede Valley Municipality: Subdivision ......................................              2195  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling.................................               2195
Breede Valley Municipality: Consent use......................................              2196  Breedevallei Munisipaliteit: Vergunningsgebruik..........................                2196
Breede Valley Municipality: Subdivision ......................................              2196  Breedevallei Munisipaliteit: Onderverdeling.................................               2196
Breede Valley Municipality: Rezoning ..........................................             2196  Breedevallei Munisipaliteit: Hersonering ......................................             2196
Breede Valley Municipality: Rezoning ..........................................             2197  Breedevallei Munisipaliteit: Hersonering ......................................             2197
Breede Valley Municipality: Rezoning ..........................................             2197  Breedevallei Munisipaliteit: Hersonering ......................................             2197
City of Cape Town (Cape Town Region): Rezoning and departure.                      2197  Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Hersonering en afwyking.......                     2197
City of Cape Town (Cape Town Region): Rezoning.....................                   2199  Stad Kaapstad: (Kaapstad Streek): Hersonering............................                2199
City of Cape Town: (Helderberg Region): Rezoning and departure ..                    2198  Stad Kaapstad: (Helderberg Streek): Hersonering en afwyking....                     2198
City of Cape Town: (Oostenberg Region): Rezoning and depar-                           Stad Kaapstad: (Oostenberg Streek): Hersonering en afwy-
ture..................................................................................................  2199  king.................................................................................................  2199
City of Cape Town: (South Peninsula Region): Correction:                            Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Verbetering:
Rezoning, subdivision and departure .............................................            2200  Hersonering, onderverdeling en afwykings ...................................               2200
City of Cape Town: (South Peninsula Region): Closure, rezoning                         Stad Kaapstad: (Suidskiereiland Streek): Sluiting, hersonering en
and alienation .................................................................................     2202  vervreemding..................................................................................      2202
                  (Continued on page 2216)                                             (Vervolg op bladsy 2216)

Page 2
Download full gazette PDF