A Laws.Africa project
6 February 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-02-06 number 7724

Download PDF (269.9 KB)
Page 1
 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                   PROVINSIE WES-KAAP               IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                     Buitengewone                    Tsongezelelo
   Extraordinary                      Provinsiale Koerant                kwiGazethi yePhondo

            7724                          7724                            7724


   Monday, 6 February 2017                  Maandag, 6 Februarie 2017               uMvulo, 6 Februwari 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper       As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer       Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

        CONTENTS                          INHOUD                        IZIQULATHO
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provin-      (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,       (*Ushicilelo oLutsha lufumaneka kwigumbi
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape      Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,      M21, kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso-
Town 8001.)                        Kaapstad 8001.)                   Mthetho, 7 Wale Street, eKapa 8001.)

        Provincial Notice                  Provinsiale Kennisgewing                    ISaziso sePhondo

The isiXhosa translation of the following regula-     Die isiXhosa-vertaling van die volgende regula-   Inguqulelo yesiXhosa yale migaqo ilandelayo
tions are published for general information:       sies word vir algemene inligting gepubliseer:    ipapashelwe ukunika ulwazi ngokubanzi:

40  Western Cape Gambling and Racing Regu-        40  Wes-Kaapse Regulasies op Dobbelary en      40  IMigaqo yoNgcakazo neMidyarho ye-
   lations, 1996: Amendment, 2016 ............. 2      Wedrenne, 1996: Wysiging, 2016 ............ 2    Ntshona Koloni, 1996: Izilungiso, 2016 .. 2

41  Western Cape Gambling and Racing Regu-        41  Wes-Kaapse Regulasies op Dobbelary en      41  IMigaqo yoNgcakazo neMidyarho ye-
   lations (Fees and Costs), 2016 ................. 4    Wedrenne (Gelde en Koste), 2016 .......... 4     Ntshona Koloni (Imirhumo neeNdleko),
                                                          2016 .......................................................... 4

The abovementioned regulations were published       Die bogenoemde regulasies is in Engels en      Le migaqo ichazwe ngasentla yapapashwa
in English and Afrikaans under Provincial         Afrikaans gepubliseer onder Provinsiale Kennis-   ngesiNgesi nangeSibhulu phantsi kwezi Zaziso
Notices 96/2016 and 97/2016 in Provincial         gewings 96/2016 en 97/2016 in Buitengewone      zePhondo 96/2016 nesingu-97/2016 kwiSonge-
Gazette Extraordinary 7591 of 31 March 2016.       Provinsiale Koerant 7591 van 31 Maart 2016.     zelelo kwiGazethi yePhondo esingu-7591 zango-
                                                        mhla wama-31 Matshi 2016.

Page 2
Download full gazette PDF