A Laws.Africa project
8 February 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-02-08 number 7730

Download PDF (146.2 KB)
Page 1
 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE               PROVINSIE WES-KAAP              IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                  Buitengewone                  Tsongezelelo
    Extraordinary                   Provinsiale Koerant             kwiGazethi yePhondo

          7730                       7730                       7730


   Wednesday, 8 February 2017             Woensdag, 8 Februarie 2017         uLwesithathu, 8 kweyoMdumba 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper   As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer     Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

        CONTENTS                      INHOUD                     IZIQULATHO
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provin-   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21,     (*Iikopi eziprintiweyo zifumaneka kwigumbi M21,
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape   Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,    kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso Nthetho, 7
Town 8001.)                    Kaapstad 8001.)                 Wale Street, eKapa 8001.)

      PROVINCIAL NOTICE               PROVINSIALE KENNISGEWING                ISAZISO SEPHONDO
The George Municipality (WCO)44) Establish-    Agtste Konsep Wysigingskennisgewing van die   Isaziso seSibhozo soLungiso seZicwangciso-
ment Eighth Draft Amendment Notice Local      Munisipaliteit George (WCO44) Wet op Plaas-   ziKhundla U Masipala waseGeorge (WCO44)
Government: Municipal Structures Act, 1998     like Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet  Urhulumente weNgingqi: uMthetho oyilwayo
(Act 117 of 1998), as amended: Eighth Amend-    117 van 1998), soos gewysig: Agtste Wysiging   wamaSebe ooMasipala, 1998 (uMthetho 117
ment of the existing Establishment Notice of    van die bestaande Instellingskennisgewing van  ka-1998) njengoko ulungisiwe: Isaziso Sesi-
George Municipality.                die Munisipaliteit George.            bhozo soLungiso ngokoMiselo IwesiNe osele
                                                  ulungiso lwesithandathu lwesaziso soku Misela
                                                  uMasipala waseGeorge.

P.N. 48/2017          8 February 2017   P.K. 48/2017         8 Februarie 2017  I.S. 48/2017      8 kweyoMdumba 2017

Any person or organization wishing to comment   Enige person of organisasie wat kommentaar oor  Nabani na okanye nawuphi na umbutho
on the said draft section 16 Notice is requested  die genoemde konsep artikel 16-kennisgewing   onqwenela ukunika izimvo malunga noyilo lwe-
to lodge such comment in writing before or on   wens te lewer word versoek om sodanige      saZiso zeCandelo 16 oseluxeliwe, iyacelwa
22 February 2017:                 kommentaar skriftelik te lewer voor of op    ukuba izithumele ezo zimvo ngembalelwano
                          22 Februarie 2017:                ngaphambi okanye ngomhla we-22 uFebhuwari
                                                  ka-2017:

(a)  by posting it to:              (a) deur dit te pos aan:            (a) Izithumele ngeposi ku:
    The Director                   Die Direkteur                  The Director
    Department: Local Government           Departement: Plaaslike Regering         Department: Local Government
    Directorate: Municipal Governance         Direktoraat: Munisipale Regering         Directorate: Municipal Governance
    Private Bag X9076                 Privaatsak X9076                 Private Bag X9076
    CAPE TOWN                     KAAPSTAD                     CAPE TOWN
    8000                       8000                       8000
    Attention: Mr K Makan by posting it to:      Aandag: Mnr K Makan               Attention: Mr K Makan
(b)  by delivering it to:             (b) deur dit in te handig by:          (b) Uzise kwa:
    Waldorf Building                 Waldorf Gebou                  Waldorf Building
    Eighth Floor                   Agtste Vloer                   Eight Floor
    80 St Georges Mall                St Georges Wandelhal 80             80 St Georges Mall
    CAPE TOWN                     KAAPSTAD                     CAPE TOWN
    8000                       8000                       8000
    or                        of                        Okanye
(c)  by e-mailing it to:             (c) deur dit te e-pos na:            (c) Uzithumele nge-e-mail ku:
    Kamal.Makan@westerncape.gov.za          Kamal.Makan@westerncape.gov.za          Kamal.Makan@westerncape.gov.za

Page 2
Download full gazette PDF