A Laws.Africa project
10 February 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-02-10 number 7729

Download PDF (362.0 KB)
Page 1
  Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7729                                                   7729
             Friday, 10 February 2017                                         Vrydag, 10 Februarie 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                               Bladsy

                    Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

43 City of Cape Town: Rectification .........................................             74  43 Stad Kaapstad: Regstelling ...................................................         74
44 Matzikama Municipality: Rectification .................................               74  44 Matzikama Munisipaliteit: Regstelling..................................             74
45 Knysna Municipality: Rectification.......................................              74  45 Knysna Munisipaliteit: Regstelling........................................           74
46 Langeberg Municipality: Adoption of Spatial                                46 Langeberg Munisipaliteit: Goedkeuring van Ruimtelike
   Development Framework...................................................             75     Ontwikkelingsraamwerk ...................................................           75
47 City of Cape Town (Table Bay District): Removal of                            47 Stad Kaapstad (Tafelbaai Distrik): Opheffing van
   Restrictions.........................................................................       75     Beperkings ..........................................................................     75

                        Tenders:                                                 Tenders:
Notices............................................................................................  75  Kennisgewings ...............................................................................   75

                    Local Authorities                                            Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Application for Permanent                            Beaufort-Wes Munisipaliteit: Aansoek vir Permanente
 Building Line Relaxation .........................................................          78   Boulynverslapping ....................................................................      78
Beaufort West Municipality: Application for Permanent                            Beaufort-Wes Munisipaliteit: Aansoek vir Permanente
 Building Line Relaxation .........................................................          78   Boulynverslapping ....................................................................      78
Bergrivier Municipality: Closure .................................................           79  Bergrivier Munisipaliteit: Sluiting ................................................        79
Breede Valley Municipality: Removal of Restrictions                             Breedevallei Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings
 and Consent Use .......................................................................       76   en Vergunningsgebruik .............................................................       76
City of Cape Town (Cape Flats District): Notice .......................                76  Stad Kaapstad (Kaapse Vlakte-Distrik): Kennisgewing ...............                76
City of Cape Town (Cape Flats District): Notice .......................                76  Stad Kaapstad (Kaapse Vlakte-Distrik): Kennisgewing ...............                76
City of Cape Town: Amendment to the Ombudsman                                Stad Kaapstad: Wysiging van die Verordening op die
 By-Law, 2015.............................................................................      82   Stadsombudsman, 2015..............................................................        84
City of Cape Town (Northern District): Notice ..........................                77  Stad Kaapstad (Noordelike Distrik): Kennisgewing ....................               77
City of Cape Town (Southern District): Notice ..........................                77  Stad Kaapstad (Suidelike Distrik): Kennisgewing ......................               77
Knysna Municipality: Public Notice .............................................            81  Knysna Munisipaliteit: Public Notice (English Only) ..................               81
                  (Continued on page 92)                                           (Vervolg op bladsy 92)

Page 2
Download full gazette PDF