A Laws.Africa project
10 February 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-02-10 number 7732

Download PDF (251.6 KB)
Page 1
                      7732                                                7732

           Friday, 10 February 2017                                    Vrydag, 10 Februarie 2017

         Registered at the Post Offıce as a Newspaper                         As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                CONTENTS                                                INHOUD
(*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,              (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewer-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                 Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

                  Provincial Notice                                      Provinsiale Kennisgewing

49  Western Cape Provincial Treasury: Gazetting of Earmarked                  49  Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie: Publisering van
   Allocations as per the Western Cape Adjusted Estimates of                    Geoormerkte Toekennings soos per die Wes-Kaapse Aan-
   Provincial Expenditure 2016, in terms of Section 4(5) of                     suiweringsbegroting, 2016, ingevolge Artikel 4(5) van die
   the Western Cape Adjustments Appropriation Act, 2016                       Wes-Kaapse Aansuiweringsbegrotingswet, 2016 (Wet 6
   (Act 6 of 2016) .....................................................................  2    van 2016) ..............................................................................  3

Page 2
Download full gazette PDF