A Laws.Africa project
17 February 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-02-17 number 7733

Download PDF (5.0 MB)
Page 1
  Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7733                                                    7733
             Friday, 17 February 2017                                         Vrydag, 17 Februarie 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                               Bladsy

                    Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

50 Cederberg Municipality: Rectification ..................................              94  50 Cederberg Munisipaliteit: Regstelling ..................................             94
51 Western Cape Nature Conservation Board: Proposed                             51 Wes-Kaapse Natuurbewaringsraad: Voorgestelde
   Construction of a Jetty.......................................................          95     Konstruksie van ’n Aanlegsteier........................................            95
52 City of Cape Town (Table Bay District): Rectification........                    94  52 Stad Kaapstad (Tafelbaai Distrik): Regstelling .....................               94

                        Tenders:                                                  Tenders:

Notices............................................................................................  96  Kennisgewings ...............................................................................    96

                    Local Authorities                                            Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Rezoning and Removal                               Beaufort-Wes Munisipaliteit: Hersonering en Opheffing
 of Restrictions ............................................................................    100   van Beperkings...........................................................................    100
Beaufort West Municipality: Rezoning and Removal                               Beaufort-Wes Munisipaliteit: Hersonering en Opheffing
 of Restrictions ............................................................................     97   van Beperkings...........................................................................     97
Bergrivier Municipality: Amendment of Title Restriction ..........                  103  Bergrivier Munisipaliteit: Wysiging van Titelvoorwaarde ..........                 103
Bitou Municipality: Public Notice ...............................................           101  Bitou Munisipaliteit: Openbare Kennisgewing .............................             101
Cape Agulhas Municipality: Notice .............................................            100  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Kennisgewing ................................             100
City of Cape Town (Cape Flats District): Notice .......................                96  Stad Kaapstad (Kaapse Vlakte-Distrik): Kennisgewing ...............                 96
City of Cape Town (Southern District): Closure .........................               101  Stad Kaapstad (Suidelike Distrik): Sluiting .................................           101
City of Cape Town (Southern District): Informal Trading                           Stad Kaapstad (Suidelike Distrik): Informelehandelsplan
 Plan for Ward 71 ......................................................................       107   vir Wyk 71 ................................................................................   107
City of Cape Town (Table Bay District): Notice..........................                98  Stad Kaapstad (Tafelbaai Distrik): Kennisgewing .......................               98
City of Cape Town (Table Bay District): Rectification Notice....                    97  Stad Kaapstad (Tafelbaai Distrik): Regstellingskennisgewing ....                  97
Knysna Municipality: Subdivision, Consolidation                               Knysna Munisipaliteit: Onderverdeling, Konsolidasie
 and Rezoning..............................................................................     104   en Hersonering ...........................................................................    104
Matzikama Municipality: Renaming on Streets ..........................                102  Matzikama Munisipaliteit: Herbenamin van Strate .....................               102
Overstrand Municipality: Departure and Removal of                              Overstrand Munisipaliteit: Afwyking en Opheffing van
 Restrictions ................................................................................    105   Beperkings .................................................................................   105
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions and                             Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings en
 Departure ...................................................................................    106   Afwyking ...................................................................................   106
                  (Continued on page 116)                                           (Vervolg op bladsy 116)

Page 2
Download full gazette PDF