A Laws.Africa project
24 February 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-02-24 number 7735

Download PDF (2.0 MB)
Page 1
  Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7735                                                    7735
             Friday, 24 February 2017                                          Vrydag, 24 Februarie 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                                Bladsy

                    Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

54 Overstrand Municipality: Rectification .................................              118  54   Overstrand Munisipaliteit: Regstelling ..................................          118
55 Stellenbosch Municipality: Rectification Notice...................                 118  55   Stellenbosch Munisipaliteit: Regstellende Kennisgewing ....                 118
56 Overstrand Municipality: Rectifcication Notice ...................                 118  56   Overstrand Munisipaliteit: Regstellende Kennisgewing .......                 118
57 City of Cape Town (Southern District): Removal of                             57   Stad Kaapstad (Suidelike Distrik): Opheffing van
   Restrictions.........................................................................      119       Beperkings ..........................................................................   119

                        Tenders:                                                  Tenders:

Notices............................................................................................  119  Kennisgewings ...............................................................................    119
                    Local Authorities                                             Plaaslike Owerhede

Bergrivier Municipality: Removal of Restrictions and                             Bergrivier Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings en
 Departure ...................................................................................    121   Afwyking ...................................................................................   121
City of Cape Town (Helderberg District): Rectification ..............                 121  Stad Kaapstad (Helderberg-Distrik): Regstelling..........................              121
Breede Valley Municipality: Departure and Removal of                             Breedevallei Munisipaliteit: Afwyking en Opheffing van
 Restrictions ................................................................................    120   Beperkings ..................................................................................   120
City of Cape Town (Southern District): Notice ..........................               124  Stad Kaapstad (Suidelike Distrik): Kennisgewing ......................               124
City of Cape Town (Tygerberg District): Notice ........................                122  Stad Kaapstad (Tygerberg-Distrik): Kennisgewing.......................               122
Drakenstein Municipality: Annual Amendment of the                              Drakenstein Munisipaliteit: Jaarlikse Wysiging van die
 Drakenstein Spatial Development Framework ........................                 125   Drakenstein Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk ....................                 125
Drakenstein Municipality: Notice ................................................           122  Drakenstein Munisipaliteit: Kennisgewing ..................................             122
Drakenstein Municipality: Public Notice .....................................             123  Drakenstein Munisipaliteit: Publieke Kennisgewing ...................                123
                  (Continued on page 132)                                           (Vervolg op bladsy 132)

Page 2
Download full gazette PDF