A Laws.Africa project
3 March 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-03-03 number 7738

Download PDF (162.8 KB)
Page 1
  PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                              PROVINSIE WES-KAAP                        IPHONDO LENTSHONA KOLONI
    Provincial Gazette                             Buitengewone                               Tsongezelelo
    Extraordinary                              Provinsiale Koerant                           kwiGazethi yePhondo

                7738                                    7738                                  7738


      Friday, 3 March 2017                            Vrydag, 3 Maart 2017                      uLwesihlkanu 3 kweyoKwindla 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper               As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                  Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

           CONTENTS                                    INHOUD                              IZIQULATHO
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provin-               (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,                 (*Ushicilelo oLutsha lufumaneka kwigumbi
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape               Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,                 M21, kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso-
Town 8001.)                                 Kaapstad 8001.)                              Mthetho, 7 Wale Street, eKapa 8001.)

           Provincial Notices                         Provinsiale Kennisgewings                            ISaziso sePhondo

The following Provincial Notices are published               Die volgende Provinsiale Kennisgewings word                Ezi zaziso zilandelayo zipapashelwe ukunika
for general information:                          vir algemene inligting gepubliseer:                    ulwazi ngokubanzi:

65 Formal Protection of Archaeological Sites,                65 Formele Beskerming van Argeologiese                  65 Ukhuselo oluSesikweni lweEndawo ze-Akhi-
  Landscape and Natural Features of Cultural                 Terreine, Landskap en Natuureienskappe van                yoloji,  imBonakalo-mhlaba          neeMpawu
  Significance, Structures and Unmarked                    Kulturele Betekenis, Strukture en                     zeNdalo eziNentsingiselo kwiNkcubeko,
  Burials, situated on or at the ‘‘Old Granary                Ongemerkte Grafte, Geleë op of by die ‘‘Old                iziMiso naMangcwaba anGaphawulwanga,
  Complex’’, situated on Erf 177447, Cape                   Granary Kompleks’’, Geleë op Erf 177447,                 ‘‘kwi-Old Granary Complex’’, emi kwiSiza
  Town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   Kaapstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   177447, eKapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

67 Provisional Protection of Archaeological                 67 Voorlopige Beskerming van Argeologiese                 67 ukuKhuselwangoKusesikwenikweZizazeAkhi-
  Sites, Landscape and Natural Features of                  Terreine, Landskap en Natuurlike Kenmerke                 yoloji zePhondo, imBonakalo-mhlaba neZimo
  Cultural Significance, Structures and                    van Kulturele Belang, Strukture en                    zeNdalo eziBalulekileyo kweZenkcubeko,
  Unmarked Burials, situated on or at Portion                 Ongemerkte Grafte, geleë op of by Gedeelte                izaKhiwo naMangcwaba anGaphawulwanga,
  of Farm 24, Lemoenshoek, Barrydale,                     van Plaas 24, Lemoenshoek, Barrydale,                   akWisahlulo seFama 24, eLemoenshoek,
  Swellendam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4      Swellendam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4     eBarrydale, eSwellendam . . . . . . . . . . . . . . 5

Page 2
Download full gazette PDF