A Laws.Africa project
3 March 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-03-03 number 7740

Download PDF (144.7 KB)
Page 1
 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                           PROVINSIE WES-KAAP                   IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                             Buitengewone                        Tsongezelelo
   Extraordinary                              Provinsiale Koerant                    kwiGazethi yePhondo

              7740                                 7740                               7740


     Friday, 3 March 2017                          Vrydag, 3 Maart 2017                uLwesihlanu, 3 kweyoKwindla 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer           Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

          CONTENTS                                 INHOUD                           IZIQULATHO
(*Copies are obtainable at Room M21, Provin-               (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,           (*Ushicilelo oLutsha lufumaneka kwigumbi
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape              Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,          M21, kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso
Town 8001.)                               Kaapstad 8001.)                       Mthetho, 7 Wale Street, eKapa 8001.)

          Provincial Notice                        Provinsiale Kennisgewing                       ISaziso sePhondo

The following notice is published for general              Die volgende kennisgewing word vir algemene         Esi saziso silandelayo sipapashelwa ukunika
information:                               inligting gepubliseer:                    ulwazi jikelele:

69  Notice of Intention to Apply in terms of              69  Kennisgewing van Voorneme om Ingevolge         69  ISaziso seNjongo yokuFaka iSicelo ngo-
   Section 66(2) for the Permanent/                     Artikel 66(2) aansoek te doen om die             kweCandelo 66(2) sokuSuswa kwePhepha
   Temporary Removal of a Licence—[Reg.                   Permanente of Tydelike Verwydering van ’n          mvume leSigxina/leThutyana—[UMgaqo
   33(2)] ........................................................ 2    Lisensie—[Reg. 33(2)] ............................. 2    33(2)] ......................................................... 2

Page 2
Download full gazette PDF