A Laws.Africa project
3 March 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-03-03 number 7741

Download PDF (2.8 MB)
Page 1
                        7741                                             7741

               Friday, 3 March 2017                                       Vrydag, 3 Maart 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                           As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                  CONTENTS                                              INHOUD
(*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewer-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                      Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

                                                  Page                                      Bladsy

                  Local Authority                                        Plaaslike Owerheid

Swartland Municipality: Municipal Land Use Planning                            Swartland Munisipaliteit: Verordening insake Munisipale
 By-Law .......................................................................................   2   Grondgebruikbeplanning te reguleer en te beheer ....................    2

Page 2
Download full gazette PDF