A Laws.Africa project
17 March 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-03-17 number 7746

Download PDF (206.9 KB)
Page 1
   Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7746                                                    7746
               Friday, 17 March 2017                                            Vrydag, 17 Maart 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer


                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                                Bladsy

                    Provincial Notice                                         Provinsiale Kennisgewing

76   Stellenbosch Municipality: Removal of Restrictions............                 178  76 Stellenbosch Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings .......                  178

                        Tenders:                                                  Tenders:
Notices............................................................................................  178  Kennisgewings ...............................................................................    178

                    Local Authorities                                             Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Rezoning ........................................             186  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Hersonering ....................................            186
Beaufort West Municipality: Subdivision ....................................             181  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Onderverdeling...............................             181
Bitou Municipality: Consent Use, Departure and Removal of                          Bitou Munisipaliteit: Vergunningsgebruik, Afwyking en
 Restrictions.................................................................................    185   Opheffing van Titelvoorwaardes ................................................          182
Bitou Municipality: Consent Use, Departure and Removal of                          Bitou Munisipaliteit: Consent Use, Departure and Removal of
 Title Restrictions .......................................................................     182   Restrictions (English only) ........................................................       185
Breede Valley Municipality: Application and Removal of                            Breedevallei Munisipaliteit: Aansoek en Opheffing van
 Restrictions ................................................................................    179   Beperkings ..................................................................................   179
Jakes Gerwel Entrepreneurs Hoërskool, Bonnievale:                              Jakes Gerwel Entrepreneurs Hoërskool, Bonnievale:
 Goedkeuring Vereis (Afrikaans only)........................................             185   Goedkeuring Vereis ....................................................................      185
Langeberg Municipality: Supplementary Valuation Roll of                           Langeberg Munisipaliteit: Aanvullende Waardasierol van
 Properties and Lodging of Objections .....................................             181   Eiendomme en Indien van Besware .........................................             181
Mossel Bay Municipality: Inspection of Supplementary                             Mosselbaai Munisipaliteit: Inspeksie van die Aanvullende
 Valuation Roll and Lodging of Objections ..............................               182   Waardasielys en Indien van Besware .......................................            182
Oudtshoorn Municipality: Appointment of Valuation Appeal                           Oudtshoorn Munisipaliteit: Aanstelling van Waardasie-
 Board Members ........................................................................       178   Appèlraadslede ...........................................................................    178
Saldanha Bay Municipality: Closing of Portion of                               Saldanhabaai Munisipaliteit: Sluiting van Gedeelte van
 Public Place................................................................................    179   Publieke Oopruimte....................................................................      179
Swartland Municipality: Correction .............................................           179  Swartland Munisipaliteit: Regstelling ..........................................          179
Western Cape Gambling and Racing Board: Notice ....................                  180  Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne: Kennisgewing ...                     180
Western Cape Gambling and Racing Board: Notice ....................                  183  Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne: Kennisgewing ...                     184

Page 2
Download full gazette PDF