A Laws.Africa project
24 March 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-03-24 number 7748

Download PDF (2.5 MB)
Page 1
   Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7748                                                   7748
               Friday, 24 March 2017                                           Vrydag, 24 Maart 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                               Bladsy

                    Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

78   Western Cape Department of Transport and Public                            78 Wes-Kaapse Departement van Vervoer en Openbare
     Works: Designation of Impoundment Depot in Paarl .....                    190     Werke: Aanwysing van Skutbewaarplek in die Paarl ......                   190
79   Western Cape Education Department: Closure of Public                         79 Wes-Kaapse Onderwysdepartement: Sluiting van Openbare
     Schools ..............................................................................    192     Skole ..................................................................................   192
80   Stellenbosch Municipality: Notice of Withdrawel of                          80 Stellenbosch Munisipaliteit: Notice of Withdrawal of
     Policy ................................................................................   193     Policy (English Only) .......................................................        193
                        Tenders:                                                 Tenders:

Notices............................................................................................  193  Kennisgewings ...............................................................................   193

                    Local Authorities                                            Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Amendment of Approved                              Beaufort-Wes Munisipaliteit: Wysiging van Goedgekeurde
 Subdivision Plan .......................................................................      201   Onderverdelingsplan .................................................................      201
Bitou Municipality: Amendment of Government                                 Bitou Munisipaliteit: Amendment of Government
 Notice ........................................................................................   201   Notice (English Only) ...............................................................      201
Bitou Municipality: Consent Use, Departure and                                Bitou Munisipaliteit: Consent Use, Departure and
 Removal of Restrictions ............................................................        194   Removal of Restrictions (English Only) ..................................            194
Bitou Municipality: Request for Comment on Amended                              Bitou Munisipaliteit: Versoek om Kommentaar op Gewysigde
 Bitou Municipal Spatial Development Framework 2017.........                     195   Bitou Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk 2017 ......................               195
City of Cape Town (Northern District): Notice ..........................               193  Stad Kaapstad (Noordelike-Distrik): Kennisgewing ....................               193
City of Cape Town (Northern District): Notice ..........................               197  Stad Kaapstad (Noordelike-Distrik): Kennisgewing ....................               197
Central Karoo District Municipality: Public Notice ....................                197  Sentraal Karoo Distriksmunisipaliteit: Publieke Kennisgewing...                  197
Drakenstein Municipality: Public Notice .....................................             198  Drakenstein Munisipaliteit: Publieke Kennisgewing ...................               198
Langeberg Municipality: Request for Comment: Langeberg                            Langeberg Munisipaliteit: Request for Comment: Langeberg
 Spatial Development Framework ..............................................            194   Spatial Development Framework (English Only) ....................                194
                  (Continued on page 204)                                           (Vervolg op bladsy 204)

Page 2
Download full gazette PDF