A Laws.Africa project
31 March 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-03-31 number 7751

Download PDF (349.5 KB)
Page 1
   Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7751                                                    7751
               Friday, 31 March 2017                                           Vrydag, 31 Maart 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                               Bladsy

                   Proclamation                                                  Proklamasie

2   Overberg District Municipality: Closure of                              2   Overberg Distriksmunisipaliteit: Sluiting van
     Minor Roads.......................................................................      206       Ondergeskikte Paaie...........................................................      206
3   Overberg District Municipality: Closure of a                             3   Overberg Distriksmunisipaliteit: Sluiting van ’n
     Portion of Minor Road ......................................................         207       Gedeelte van Ondergeskikte Pad .......................................          208
4   Westcoast District Municipality: Closure of                              4   Weskus Distriksmunisipaliteit: Sluiting van
     Portions of Minor Roads ...................................................         209       Gedeeltes van Ondergeskikte Paaie...................................           209

                    Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

82   Overstrand Municipality: Removal of Restrictons ...............                210  82 Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings..........                  210
83   Department of Transport and Public Works:                               83 Departement van Vervoer en Publieke Werke:
     Notice of Registration of Driving Licence                                Kennisgewing van Registrasie van Bestuurslisensie-
     Testing Centre ....................................................................     210     Toetssentrum.......................................................................      210
                        Tenders:                                                  Tenders:

Notices............................................................................................  211  Kennisgewings ...............................................................................   211
                    Local Authorities                                            Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Public Notice ..................................             215  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Openbare Kennisgewing................                 215
Beaufort West Municipality: Rezoning and                                   Beaufort-Wes Munisipaliteit: Hersonering en
 Consent Use ..............................................................................     215   Vergunningsgebruik ...................................................................      215
Beaufort West Municipality: Rezoning and                                   Beaufort-Wes Munisipaliteit: Hersonering en
 Consent Use ...............................................................................     214   Vergunningsgebruik ...................................................................      214
City of Cape Town (Cape Flats District): Notice .......................                212  Stad Kaapstad (Kaapse Vlakte-Distrik): Kennisgewing ..............                 212
Mossel Bay Municipality: Business Notices ................................              216  Mosselbaai Munisipaliteit: Business Notices (English Only) ......                 216
Mossel Bay Municipality: Subdivision, Rezoning and                              Mosselbaai Munisipaliteit: Onderverdeling, Hersonering en
 Consolidation..............................................................................     217   Konsolidasie ...............................................................................   217
Oudtshoorn Municipality: Public Notice .....................................             213  Oudtshoorn Munisipaliteit: Public Notice (English Only) ..........                 213
                  (Continued on page 220)                                           (Vervolg op bladsy 220)

Page 2
Download full gazette PDF