A Laws.Africa project
20 April 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-04-20 number 7759

Download PDF (1.2 MB)
Page 1
   PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                             PROVINSIE WES-KAAP                      IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                              Buitengewone                              Tsongezelelo
    Extraordinary                               Provinsiale Koerant                         kwiGazethi yePhondo

               7759                                   7759                                  7759


     Thursday, 20 April 2017                          Donderdag, 20 April 2017                       uLwesine, 20 kuEpreli 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper                As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

           CONTENTS                                   INHOUD                              IZIQULATHO
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provin-               (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21,               (*Iikopi eziprintiweyo zifumaneka kwigumbi M21,
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape               Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,               kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso Nthetho, 7
Town 8001.)                                 Kaapstad 8001.)                            Wale Street, eKapa 8001.)

           Provincial Notices                         Provinsiale Kennisgewings                           Izaziso zePhondo
The following draft regulations are published for              Die volgende konsepregulasies word vir kommen-            Olu qulunqo lwemigaqo lulandelayo lupapashelwa
comment:                                  taar gepubliseer:                           ukufumana izimvo:
97  Regulations relating to the Financial Gover-             97  Regulasies met betreffende die Finansiële            97  yiMimiselo eMalunga noLawulo lweZimali
   nance of Health Facility Boards and Commit-                 Bestuur van Gesondheidsfasiliteitsrade en              zeeBhodi neeKomiti zaMaziko eMpilo,
   tees, 2017 ...................................................... 2     -komitees, 2017 .......................................... 32    2017 ............................................................ 62
98  Regulations relating to the Criteria and Process           98  Regulasies betreffende die Maatstawwe en            98  yiMimiselo emalunga neMigaqo yoku-
   for the Clustering of Primary Health Care                  Proses vir die Groepering van Primêre-                Tyunjelwa kwaMalungu kwiiBhodi nakwiiKo-
   Facilities, 2017 ........................................... 96       gesondheidsorg-fasiliteite, 2017 ................. 97        miti, 2017 ................................................... 98
99  Regulations relating to the Procedures for the            99  Regulasies betreffende die Prosedures vir die          99  yiMimiselo ePhathelelene neMigaqo yoku-
   Nomination of Members for Appointment to                  Benoeming van Lede vir Aanstelling in Rade              Tyunjelwa kwaMalungu kwiiBhodi nakwi-
   Boards and Committees, 2017 ................... 99             en Komitees, 2017 ................................... 101      iKomiti, 2017 ........................................... 103
Any person or organisation wishing to comment on              Enige persoon of organisasie wat kommentaar op            Nawuphina umntu okanye umbutho onomnqweno
these draft regulations is requested to submit the             hierdie konsepregulasies wil lewer, word versoek           wokuphawula kolu qulunqo lwemigaqo uyacelwa
comments in writing before or on 31 May 2017—                om sodanige kommentaar skriftelik in te dien voor           ukuba athumele imbono yakhe ebhalwe phantsi
                                      of op 31 Mei 2017—                          ngaphambili okanye ngomhla wama-31 UCanzibe
(a) by posting the comments to:
                                                                         2017 okanye ngalo mhla uxeliweyo—
   Head of Department                          (a)  deur die kommentaar te pos aan:
   Western Cape Department of Health                       Departementshoof                       (a) thumela ngeposi kule dilesi:
   P.O. Box 2060                                 Wes-Kaapse Departement van Gesondheid                Head of Department
   Cape Town 8000                                Posbus 2060                             Department of Health
   (Attention: Mr K Vili);                            Kaapstad 8000                            P.O. Box 2060
                                          (Aandag: Mnr K Vili);                        Cape Town
(b) by delivering the comments to:
                                                                            8000
   Mr K Vili                               (b)  deur die kommentaar af te lewer by:
                                          Mnr K Vili                             (Ingqale ngqo kuMnu K Vili);
   Western Cape Department of Health
   Room1403                                   Wes-Kaapse Departement van Gesondheid             (b) dlulisela izimvo zakho ku:
   Tower Block                                  Kamer 1403                             Mnu. K Vili
   4 Dorp Street                                 Toringblok                             Western Cape Department of Health
   Cape Town 8001;                                Dorpstraat 4                            Room 1403
                                          Kaapstad 8001;                           Tower Block
(c) by e-mailing the comments to:                                                            4 Dorp Street
   Kholekile.Vili@westerncape.gov.za; or                 (c) deur die kommentaar per e-pos te stuur na:
                                         Kholekile.Vili@westerncape.gov.za; of                 Cape Town 8001;
(d) by faxing the comments to:                                                          (c) nge i-meyile kule dilesi:
   021 483 3205                             (d)  deur die kommentaar te faks na:
                                          021 483 3205                            Kholekile.Vili@westerncape.gov.za; okanye
   (Attention: K Vili).
                                          (Aandag: Mnr K Vili).                     (d) ngefeksi kule nombolo:
Queries can be directed at Mr K Vili, tel.: 021 483
                                      Navrae kan gerig word aan mnr K Vili, by tel.:               021 483 3205
4001.
                                      021 483 4001                                (Ingqale ngqo ku-: K Vili).
                                                                         Imibuzo ingathunyelwa ngqo kuMnu. Mr K Vili,
                                                                         Umnxeba: 021 483 4001.

Page 2
Download full gazette PDF