A Laws.Africa project
28 April 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-04-28 number 7762

Download PDF (286.2 KB)
Page 1
  Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7762                                                    7762
               Friday, 28 April 2017                                           Vrydag, 28 April 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                               Bladsy

                    Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

101 Western Cape Government: Amendment of Name ..............                     294  101 Wes-Kaapse Regering: Wysiging van Naam ........................                294

                        Tenders:                                                  Tenders:

Notices............................................................................................  295  Kennisgewings ...............................................................................   295
                    Local Authorities                                            Plaaslike Owerhede

Bergrivier Municipality: Consent Use .........................................            307  Bergrivier Munisipaliteit: Vergunningsgebruik ............................             307
Cederberg Municipality: Notice ...................................................          302  Cederberg Munisipaliteit: Kennisgewing .....................................            302
City of Cape Town (Cape Flats District): Notice .......................                295  Stad Kaapstad (Kaapse Vlakte-Distrik): Kennisgewing ..............                 295
City of Cape Town (Table Bay District): Notice ........................                299  Stad Kaapstad (Tafelbaai-Distrik): Kennisgewing .......................              299
Department of Transport and Public Works: Application                            Departement van Vervoer en Publieke Werke: Application
 for Registration ..........................................................................     307   for Registration: (English only).................................................        307
Overstrand Municipality: Departure and Removal of                              Overstrand Munisipaliteit: Afwyking en Opheffing van
 Title Deed Restrictions .............................................................        297   Titelbeperkings ..........................................................................    297
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions,                              Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings,
 Subdivision and Departure .......................................................          296   Onderverdeling en Afwyking ...................................................          296
Swartland Municipality: Closure ..................................................          295  Swartland Munisipaliteit: Sluiting .................................................        295
Swartland Municipality: Consent Use .........................................             302  Swartland Munisipaliteit: Vergunningsgebruik ............................             302
Swartland Municipality: Departure and Removal of                               Swartland Munisipaliteit: Afwyking en Opheffing van
 Restrictions ................................................................................    299   Beperkings .................................................................................   299
Swartland Municipality: Rezoning and                                     Swartland Munisipaliteit: Hersonering en
 Consent Use ..............................................................................     300   Vergunningsgebruik ...................................................................      300
                  (Continued on page 312)                                           (Vervolg op bladsy 312)

Page 2
Download full gazette PDF