A Laws.Africa project
5 May 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-05-05 number 7763

Download PDF (235.9 KB)
Page 1
  Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7763                                                   7763
                Friday, 5 May 2017                                             Vrydag, 5 Mei 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                               Bladsy

                    Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

102 George Municipality: Removal of Restrictions ....................                 314  102 George Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings................                314
103 Knysna Municipality: Removal of Restrictions....................                 314  103 Knysna Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ...............                314
104 Saldanha Bay Municipality: Removal of Restrictions..........                   314  104 Saldanhabaai Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings .....                  314

                        Tenders:                                                 Tenders:
Notices............................................................................................  315  Kennisgewings ...............................................................................   315

                    Local Authorities                                            Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Rezoning and                                   Beaufort-Wes Munisipaliteit: Hersonering en
 Consent Use ...............................................................................     318   Vergunningsgebruik....................................................................     318
City of Cape Town (Helderberg District): Notice .......................                315  Stad Kaapstad (Helderberg-Distrik): Kennisgewing .....................              315
Drakenstein Municipality: Removal of Restrictions ...................                 315  Drakenstein Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ...............               315
Overstrand Municipality: Departure and Removal of                              Overstrand Munisipaliteit: Afwyking en Opheffing van
 Title Deed Restrictions .............................................................        317   Titelbeperkings ..........................................................................   317
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions and                             Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings en
 Consent Use ..............................................................................     316   Vergunningsgebruik ...................................................................     316
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions .....................                315  Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ................               315
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions .....................                318  Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ................               318
                  (Continued on page 324)                                           (Vervolg op bladsy 324)

Page 2
Download full gazette PDF