A Laws.Africa project
5 May 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-05-05 number 7765

Download PDF (147.7 KB)
Page 1
 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                         PROVINSIE WES-KAAP                  IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                           Buitengewone                      Tsongezelelo
    Extraordinary                            Provinsiale Koerant                  kwiGazethi yePhondo

             7765                               7765                            7765


      Friday, 5 May 2017                          Vrydag, 5 Mei 2017                  uLwesihlanu, 5 uCanzibe 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper            As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer          Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

         CONTENTS                               INHOUD                        IZIQULATHO
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provin-            (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,         (*Ushicilelo oLutsha lufumaneka kwigumbi
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape            Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,         M21, kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso-
Town 8001.)                             Kaapstad 8001.)                      Mthetho, 7 Wale Street, eKapa 8001.)

         Provincial Notice                       Provinsiale Kennisgewing                    ISaziso sePhondo

The following Provincial Notice is published             Die volgende Provinsiale Kennisgewing word        Esi saziso silandelayo sipapashelwe ukunika
for general information:                       vir algemene inligting gepubliseer:            ulwazi ngokubanzi:

106  Notice of intention to apply in terms             106  Kennisgewing van voorneme om inge-         106  Isaziso Senjongo yoKufaka Isicelo
   of Section 66(2) for the Permanent/                  volge Artikel 66(2) aansoek te doen om          ngoKwe-candelo 66(2) soKususwa kwe-
   Temporary Removal of a licence—                    die Permanente of Tydelike Verwydering          Phepha mvume leSigxina/etHutyana—
   [Reg. 33(2)] ............................................. 2     van ’n lisensie—[Reg. 33(2)] ................. 2     [UMgaqo. 33(2)] .................................... 2

Page 2
Download full gazette PDF