A Laws.Africa project
12 May 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-05-12 number 7768

Download PDF (296.8 KB)
Page 1
  Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7768                                                   7768
                Friday, 12 May 2017                                            Vrydag, 12 Mei 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                               Bladsy

                   Proclamation                                                 Proklamasie

5   Overberg District Municipality: Closure of a                             5   Overberg Distriksmunisipaliteit: Sluiting van ’n
     portion of Divisional Road ...............................................          326      gedeelte van Afdelingspad ................................................        326
6   Central Karoo District Municipality: Closure of portions                       6   Sentrale Karoo Distriksmunisipaliteit: Sluiting van
     of Minor Roads .................................................................       327      gedeeltes van Ondergeskikte Paaie ..................................           327
7   Cape Winelands District Municipality: Closure of a por-                        7   Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit: Sluiting van
     tion of Minor Road ...........................................................        328      gedeelte van Ondergeskikte Pad .......................................          328

                    Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

108 Western Cape Nature Conservation Board: Notice .............                   329  108 Wes-Kaapse Natuurbewaringsraad: Kennisgewing...............                  329

                        Tenders:                                                 Tenders:
Notices............................................................................................  330  Kennisgewings ...............................................................................   330

                    Local Authorities                                            Plaaslike Owerhede

Breede Valley Municipality: Application for Additional                            Breedevallei Munisipaliteit: Aansoek om Addisionele
 Dwelling and Removal of Restrictions ....................................              332   Wooneenheid en Opheffing van Beperkings .............................              332
Cape Agulhas Municipality: Notice .............................................            336  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Kennisgewing ...............................             336
Cederberg Municipality: Notice ....................................................          335  Cederberg Munisipaliteit: Kennisgewing .....................................           335
City of Cape Town (Northern District): Notice ..........................               335  Stad Kaapstad (Noordelike-Distrik): Kennisgewing ....................               335
City of Cape Town (Southern District): Notice ..........................               336  Stad Kaapstad (Suidelike-Distrik): Kennisgewing ......................              336
City of Cape Town (Table Bay District): Notice..........................               335  Stad Kaapstad (Tafelbaai-Distrik): Kennisgewing .......................              335
Knysna Municipality: Proposed Road Closure and                                Knysna Munisipaliteit: Voorgestelde Straatsluiting en
 Land Alienation ........................................................................      332   Vervreemding ............................................................................    332
                  (Continued on page 340)                                           (Vervolg op bladsy 340)

Page 2
Download full gazette PDF