A Laws.Africa project
26 May 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-05-26 number 7773

Download PDF (1.2 MB)
Page 1
                   7773                                     7773

            Friday, 26 May 2017                               Vrydag, 26 Mei 2017

         Registered at the Post Offıce as a Newspaper                  As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer               CONTENTS                                     INHOUD
(*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,        (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewer-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                           Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

                Provincial Notice                             Provinsiale Kennisgewing

116 Western Cape Provincial Treasury: Gazetting of                  116 Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie: Publisering van
  Allocations to Schools, Hospitals and Public Entities as               Toekennings aan Skole, Hospitale en Openbare Entiteite
  contained in the Western Cape Estimates of Provincial                soos vervat in die Wes-Kaapse Begroting van Provinsiale
  Expenditure, 2017, in terms of Clause 30.(2) of the                 Uitgawe, 2017, ingevolge Klousule 30.(2) van die
  Division of Revenue Bill, 2017 ...........................................  2    Wetsontwerp op die Verdeling van Inkomste, 2017 ...........  4

Page 2
Download full gazette PDF