A Laws.Africa project
2 June 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-06-02 number 7777

Download PDF (147.9 KB)
Page 1
 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                         PROVINSIE WES-KAAP                  IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                          Buitengewone                      Tsongezelelo
    Extraordinary                           Provinsiale Koerant                  kwiGazethi yePhondo

             7777                               7777                              7777


      Friday, 2 June 2017                        Vrydag, 2 Junie 2017               uLwesihlanu, 2 kweyeSilimela 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper            As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer          Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

         CONTENTS                               INHOUD                         IZIQULATHO
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provin-           (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,         (*Ushicilelo oLutsha lufumaneka kwigumbi
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape           Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,         M21, kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso-
Town 8001.)                             Kaapstad 8001.)                      Mthetho, 7 Wale Street, eKapa 8001.)

         Provincial Notice                       Provinsiale Kennisgewing                     ISaziso sePhondo

The following Provincial Notice is published            Die volgende Provinsiale Kennisgewing word        Esi saziso silandelayo sipapashelwe ukunika
for general information:                      vir algemene inligting gepubliseer:            ulwazi ngokubanzi:

122  Notice of intention to apply in terms of           122  Kennisgewing van voorneme om inge-         122  Isaziso Senjongo yoKufaka Isicelo ngo-
   Section 66(2) for the Permanent/                   volge Artikel 66(2) aansoek te doen om          Kwecandelo 66(2) soKususwa kwePhepha
   Temporary Removal of a licence—                   die Permanente of Tydelike Verwydering          mvume leSigxina/etHutyana—[UMgaqo.
   [Reg. 33(2)] ............................................ 2     van ’n lisensie—[Reg. 33(2)] ................. 2     33(2)] ...................................................... 2

Page 2
Download full gazette PDF