A Laws.Africa project
2 June 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-06-02 number 7778

Download PDF (248.6 KB)
Page 1
                     7778                                               7778

              Friday, 2 June 2017                                      Vrydag, 2 Junie 2017

          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                        As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                CONTENTS                                               INHOUD
(*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,             (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewer-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

                                            Page                                                Bladsy

                  Local Authority                                        Plaaslike Owerheid

Swartland Municipality: Credit Control and                           Swartland Munisipaliteit: Kredietbeheer- en
 Debt Collection By-Law ............................................................   2   Skuldinvorderingsverordening ...................................................       2
Swartland Municipality: Property Rates By-Law.........................          20  Swartland Munisipaliteit: Verordening insake
                                                 Eiendomsbelasting .....................................................................   20

Page 2
Download full gazette PDF