A Laws.Africa project
9 June 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-06-09 number 7780

Download PDF (392.5 KB)
Page 1
  Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7780                                                    7780
                Friday, 9 June 2017                                            Vrydag, 9 Junie 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                                Bladsy
                        Tenders:                                                  Tenders:

Notices............................................................................................  414  Kennisgewings ...............................................................................    414
                    Local Authorities                                             Plaaslike Owerhede

Bergrivier Municipality: Promulgation of                                   Bergrivier Munisipaliteit: Promulgation of
 Property Rates ............................................................................     423   Property Rates (English only)....................................................         423
Bitou Municipality: Notice ............................................................        421  Bitou Munisipaliteit: Kennisgewing ..............................................          421
Breede Valley Municipality: Notice: Resolution Levying                            Breedevallei Munisipaliteit: Notice: Resolution Levying
 Property Rates ...........................................................................     417   Property Rates (English only)....................................................         417
George Municipality: Notice: Resolution Levying Property                           George Munisipaliteit: Notice: Resolution Levying Property
 Rates ...........................................................................................  417   Rates (English only)...................................................................      417
George Municipality: Removal of Restrictions ...........................               416  George Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ......................               416
George Municipality: Removal of Restrictions ............................               425  George Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ......................               425
Hessequa Munisipaliteit: Notice: Resolution Levying                             Hessequa Munisipaliteit: Kennisgewing: Raadsbesluit vir die
 Property Rates ...........................................................................     415   Heffing van Eiendomsbelasting ................................................          415
Oudtshoorn Municipality: Credit Control Debt Collection                           Oudtshoorn Munisipaliteit: Credit Control Debt Collections
 By-Law ......................................................................................    429   By-Law (English only) ..............................................................       429
Oudtshoorn Municipality: Notice ..................................................          421  Oudtshoorn Munisipaliteit: Kennisgewing ....................................            421
Overstrand Municipality: Notice: Resolution Levying                             Overstrand Munisipaliteit: Kennisgewing: Resolusie op
 Property Rates ...........................................................................     416   Eiendomsbelasting Heffing ........................................................        416
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions and                             Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings en
 Consent Uses ............................................................................      423   Vergunningsgebruike .................................................................       424
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions .....................                414  Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ................                414
Stellenbosch Municipality: Promulgation of Property                             Stellenbosch Munisipaliteit: Promulgation of Property
 Tax Rates ..................................................................................    422   Tax Rates (English only) ...........................................................       422
Swellendam Municipality: Adoption of Municipal                                Swellendam Munisipaliteit: Aanneming van Munisipale
 Spatial Development Framework .............................................             427   Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk ........................................             427
Swellendam Municipality: Promulgation of                                   Swellendam Munisipaliteit: Proklamering van
 Property Tax Rates ...................................................................       426   Eiendomsbelasting Tariewe........................................................         426
Theewaterskloof Municipality: Rezoning, Subdivision                             Theewaterskloof Munisipaliteit: Hersonering, Onderverdeling
 and Closure ...............................................................................     425   en Sluiting .................................................................................   425
Theewaterskloof Municipality: Rezoning, Subdivision,                             Theewaterskloof Munisipaliteit: Hersonering, Onderverdeling,
 Closure and Departure ..............................................................        428   Sluiting en Afwyking ................................................................       428
                  (Continued on page 440)                                           (Vervolg op bladsy 440)

Page 2
Download full gazette PDF