A Laws.Africa project
14 June 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-06-14 number 7781

Download PDF (1.3 MB)
Page 1
 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                PROVINSIE WES-KAAP             IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                  Buitengewone                   Tsongezelelo
   Extraordinary                   Provinsiale Koerant              kwiGazethi yePhondo

           7781                        7781                      7781


   Wednesday, 14 June 2017               Woensdag, 14 Junie 2017             Lwesithathu, 14 Juni 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper    As ’n nuusblad by die Poskantoor geregistreer    Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

(*Copies are obtainable at Room M21, Provin-     (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,    (*Iikopi zifumaneka kwigumbi M21, kwiSakhiwo
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape    Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,    seNdlu yoWiso Mthetho yePhondo, e7 Wale
Town 8001.)                     Kaapstad 8001.)                 Street, eKapa 8001.)

    OFFICE OF THE PREMIER              KANTOOR VAN DIE PREMIER              I-OFISI YENKULUMBUSO
   OF THE PROVINCE OF THE                VAN DIE PROVINSIE                YEPHONDO LENTSHONA
      WESTERN CAPE                    WES-KAAP                       KOLONI
         —————                       —————                      —————
P.N. 125/2017            14 June 2017   P.K. 125/2017          14 Junie 2017  I.S. 125/2017          14 Juni 2017

It is hereby notified that the Premier of the Pro-  Hiermee word bekend gemaak dat die Premier   Kwenziwa isaziso apha sokuba iNkulumbuso
vince of Western Cape has assented to the fol-    van die Provinsie Wes-Kaap die onderstaande   yePhondo  leNtshona   Koloni iwamkele
lowing Act which is hereby published for       Wet, wat hierby ter algemene inligting     ngokusemthethweni lo Mthetho ulandelayo
general information:—                gepubliseer word, bekragtig het:—        opapashelwe ulwazi gabalala:—

No. 1 of 2017: Western Cape Appropriation      Nr. 1 van 2017: Wes-Kaapse Begrotingswet,    Nomb 1 ka-2017: UMthetho woLwabiwo-mali
Act, 2017.                      2017.                      weNtshona Koloni, 2017.

Page 2
Download full gazette PDF