A Laws.Africa project
15 June 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-06-15 number 7783

Download PDF (164.6 KB)
Page 1
 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                   PROVINSIE WES-KAAP               IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                     Buitengewone                   Tsongezelelo
    Extraordinary                      Provinsiale Koerant               kwiGazethi yePhondo

           7783                          7783                           7783


    Thursday, 15 June 2017                 Donderdag, 15 Junie 2017             uLwesine, 15 kweyeSilimela 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper      As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer       Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

        CONTENTS                          INHOUD                       IZIQULATHO
(*Copies are obtainable at Room M21, Provin-       (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,      (*Ushicilelo oLutsha lufumaneka kwigumbi
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape      Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,      M21, kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso
Town 8001.)                       Kaapstad 8001.)                   Mthetho, 7 Wale Street, eKapa 8001.)

        Provincial Notice                  Provinsiale Kennisgewing                  ISaziso sePhondo

The following Provincial Notice is published       Die volgende Provinsiale Kennisgewing word     Ezi zaziso zilandelayo zipapashelwe ukunika
for general information:                 vir algemene inligting gepubliseer:         ulwazi ngokubanzi:

127  Department of Transport and Public         127  Departement van Vervoer en Openbare     127  iSebe leZothutho neMisebenzi yoLuntu:
   Works: Western Cape Toll Roads Act,            Werke: Wes-Kaapse Wet op Tolpaaie,         uMthetho I-Western Cape Toll Roads Act,
   1999 (Act 11 of 1999): Levying of Tolls          1999 (Wet 11 van 1999): Heffing van         1999 (uMthetho 11 ka-1999): uXolelo
   for Chapman’s Peak Drive ..................... 2     Tolgelde vir Chapmanspiek-Rylaan ....... 3     kwiIntlawulelo zendlela I-Chapman’s
                                                          Peak Drive .............................................. 4

Page 2
Download full gazette PDF