A Laws.Africa project
7 July 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-07-07 number 7790

Download PDF (145.4 KB)
Page 1
 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                PROVINSIE WES-KAAP                   IPHONDO LENTSHONA KOLONI
  Provincial Gazette                 Buitengewone                         Tsongezelelo
   Extraordinary                  Provinsiale Koerant                    kwiGazethi yePhondo

          7790                         7790                               7790


     Friday, 7 July 2017                Vrydag, 7 Julie 2017                uLwesihlanu, 7 kweyeKhala 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper  As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer           Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

       CONTENTS                        INHOUD                          IZIQULATHO
(*Copies are obtainable at Room M21, Provin-   (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,          (*Ushicilelo oLutsha lufumaneka kwigumbi
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape  Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,          M21, kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso
Town 8001.)                   Kaapstad 8001.)                       Mthetho, 7 Wale Street, eKapa 8001.)

       Provincial Notice               Provinsiale Kennisgewing                       ISaziso sePhondo

The following notice is published for general  Die volgende kennisgewing word vir algemene         Esi saziso silandelayo sipapashelwa ukunika
information:                   inligting gepubliseer:                   ulwazi jikelele:

135 Notice of intention to apply in terms of   135 Kennisgewing van voorneme om ingevolge         135 ISaziso seNjongo yokuFaka iSicelo ngo-
  Section 66(2) for the Permanent/Temporary    Artikel 66(2) aansoek te doen om die            kweCandelo 66(2) sokuSuswa kwePhepha
  Removal of a Licence—[Reg. 33(2)] ...... 2    Permanente of Tydelike Verwydering van ’n          mvume leSigxina/leThutyana—[UMgaqo
                           Lisensie—[Reg. 33(2)] ............................. 2    33(2)] ......................................................... 2

Page 2
Download full gazette PDF