A Laws.Africa project
7 July 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-07-07 number 7791

Download PDF (178.7 KB)
Page 1
 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                         PROVINSIE WES-KAAP                      IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                          Buitengewone                            Tsongezelelo
    Extraordinary                           Provinsiale Koerant                       kwiGazethi yePhondo

             7791                                 7791                             7791


      Friday, 7 July 2017                         Vrydag, 7 Julie 2017                    uLwesihlanu, 7 kweyeKhala 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper            As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer              Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

         CONTENTS                                 INHOUD                           IZIQULATHO
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provin-           (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,               (*Ushicilelo oLutsha lufumaneka kwigumbi
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape           Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,              M21, kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso-
Town 8001.)                             Kaapstad 8001.)                           Mthetho, 7 Wale Street, eKapa 8001.)

         Provincial Notice                       Provinsiale Kennisgewing                        ISaziso sePhondo

The following Provincial Notice is published            Die volgende Provinsiale Kennisgewing word              Ezi zaziso zilandelayo zipapashelwe ukunika
for general information:                      vir algemene inligting gepubliseer:                 ulwazi ngokubanzi:

136  Notice of applications for liquor               136  Kennisgewing van aansoeke om drank-              136 ISaziso sokufakwa kwesicelo sephepha
   licences in terms of Section 37(1) of the              lisensies ingevolge Artikel 37(1) van               mvume Ngokwecandelo 37(1) Lomthetho
   Western Cape Liquor Act, 2008—                    die Wes-Kaapse Drankwet, 2008—                  2008 Isaziso—[UMgaqo. 10(1)] .............. 2
   [Reg. 10(1)] ............................................ 2     [Reg. 10(1)] ............................................ 2

Page 2
Download full gazette PDF