A Laws.Africa project
14 July 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-07-14 number 7792

Download PDF (256.0 KB)
Page 1
  Western Cape Government                                                 Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7792                                                    7792
                Friday, 14 July 2017                                            Vrydag, 14 Julie 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                                Bladsy

                    Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

137 Western Cape Department of Cultural Affairs and Sport:                          137 Wes-Kaapse Departement van Kultuursake en Sport:
   Alteration of Name of Province-Aided                                     Naamverandering van Provinsie-Ondersteunde
   Museum ..............................................................................      658     Museum ..............................................................................     658
138 Cape Winelands District Municipality:                                  138 Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit:
   Correction Notice...............................................................        659     Regstellingskennisgewing ..................................................          659

                        Tenders:                                                  Tenders:

Notices............................................................................................  659  Kennisgewings ...............................................................................    659
                    Local Authorities                                             Plaaslike Owerhede

Bergrivier Municipality: Subdivision and Departure ..................                 665  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling en Afwyking .............                 665
Breede Valley Municipality: Removal of                                    Breedevallei Munisipaliteit: Removal of
 Restrictions ................................................................................    666   Restrictions (English Only) ......................................................         666
Cape Agulhas Municipality: By-Law on Municipal                                Kaap Agulhas Munisipaliteit: Verordening op Munisipale
 Land Use Planning ...................................................................        664   Grondgebruikbeplanning ............................................................        664
City of Cape Town (Helderberg District): Removed                               Stad Kaapstad (Helderberg-Distrik): Voorwaardes
 Conditions .................................................................................    665   Opgehef .....................................................................................   665
City of Cape Town (Helderberg District): Removed                               Stad Kaapstad (Helderberg-Distrik): Voorwaardes
 Conditions ..................................................................................    664   Opgehef ......................................................................................   664
City of Cape Town (Helderberg District): Removed                               Stad Kaapstad (Helderberg-Distrik): Voorwaarde
 Condition ....................................................................................   665   Opgehef ......................................................................................   665
City of Cape Town: Public Notice ...............................................           666  Stad Kaapstad: Openbare Kennisgewing ......................................             666
Drakenstein Municipality: Promulgation of                                  Drakenstein Munisipaliteit: Afkondiging van
 Property Rates ...........................................................................     661   Eiendomsbelasting Tariewe ......................................................          662
Drakenstein Municipality: Removal of Restrictions ...................                 660  Drakenstein Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ...............                 660
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions .....................                659  Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ................                 659
                  (Continued on page 668)                                           (Vervolg op bladsy 668)

Page 2
Download full gazette PDF