A Laws.Africa project
21 July 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-07-21 number 7797

Download PDF (256.2 KB)
Page 1
  Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7797                                                   7797
                Friday, 21 July 2017                                           Vrydag, 21 Julie 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                               Bladsy

                    Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

143 Department of Environmental Affairs and Development                           143 Departement van Omgewingsake en Ontwikkelings-
   Planning: Land Development Application .......................                 670     beplanning: Grondontwikkeling Aansoek ........................               670
144 Bergrivier Municipality: By-Election in Ward 5 ..................                 670  144 Bergrivier Munisipaliteit: Tussenverkiesing in Wyk 5 .........                670

                        Tenders:                                                 Tenders:
Notices............................................................................................  671  Kennisgewings ...............................................................................   671

                    Local Authorities                                            Plaaslike Owerhede

Bergrivier Municipality: Removal of Restrictions and                             Bergrivier Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings en
 Rezoning ...................................................................................    676   Hersonering ...............................................................................   676
Bergrivier Municipality: Rezoning and Subdivision ...................                 672  Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering en Onderverdeling .........                672
Cape Agulhas Municipality: Removal of Restrictions ................                  672  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ...........                 672
Cape Agulhas Municipality: Removal of Restrictions ................                  676  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ...........                 676
City of Cape Town Metropolitan Municipality:                                 Stad Kaapstad Metropolitaanse Munsipaliteit:
 Declaration of a Local State of Disaster .................................             678   Declaration of a Local State of Distaster (English Only) ........                678
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law ......................                  680  Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning ..............                680
City of Cape Town: Municipal Spatial                                     Stad Kaapstad: Munisipale Ruimtelike
 Development Framework...........................................................          677   Ontwikkelingsraamwerk.............................................................       677
Eskom: Notice of Application for Nuclear                                   Eskom: Notice of Application for Nuclear
 Vessel Licence............................................................................     677   Vessel Licence (English Only) ..................................................        677
George Municipality: Closure ......................................................          678  George Munisipaliteit: Sluiting......................................................       678
George Municipality: Re-Adoption of Spatial                                 George Munisipaliteit: Heraanneming van Ruimtelike
 Development Framework .........................................................           673   Ontwikkelingsraamwerk.............................................................       673
Prince Albert Municipality: Removal of Restrictions ..................                680  Prins Albert Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings................               680
Stellenbosch Municipality: Public Notice ....................................             675  Stellenbosch Munisipaliteit: Openbare Kennisgewing ................                675
                  (Continued on page 684)                                           (Vervolg op bladsy 684)

Page 2
Download full gazette PDF