A Laws.Africa project
31 July 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-07-31 number 7800

Download PDF (270.8 KB)
Page 1
                   7800                                    7800

            Monday, 31 July 2017                             Maandag, 31 Julie 2017

         Registered at the Post Offıce as a Newspaper                 As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer              CONTENTS                                     INHOUD
(*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,       (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewer-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                          Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

               Provincial Notices                            Provinsiale Kennisgewings

147 Langeberg Municipality: Control of Undertakings that sell           147 Langeberg Munisipaliteit: Verordening insake beheer van
  liquor to the public By-Law, 2017 ......................................  2    Ondernemings wat drank verkoop aan die publiek, 2017 ..    8

Page 2
Download full gazette PDF