A Laws.Africa project
4 August 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-08-04 number 7803

Download PDF (153.6 KB)
Page 1
 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                    PROVINSIE WES-KAAP                IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                     Buitengewone                    Tsongezelelo
    Extraordinary                      Provinsiale Koerant                kwiGazethi yePhondo

           7803                           7803                          7803


    Friday, 4 August 2017                  Vrydag, 4 Augustus 2017             uLwesihlanu, 4 kweyeThupha 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper       As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer        Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

        CONTENTS                           INHOUD                      IZIQULATHO
(*Copies are obtainable at Room M21, Provin-       (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,       (*Ushicilelo oLutsha lufumaneka kwigumbi
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape      Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,       M21, kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso
Town 8001.)                        Kaapstad 8001.)                    Mthetho, 7 Wale Street, eKapa 8001.)

        Provincial Notice                  Provinsiale Kennisgewing                  ISaziso sePhondo

The following notice is published for general       Die volgende kennisgewing word vir algemene      Esi saziso silandelayo sipapashelwa ukunika
information:                       inligting gepubliseer:                ulwazi jikelele:

152  Notice of Lodgement of Application for       152  Kennisgewing van Indiening van Aansoek     152  ISaziso Sokufakwa kweSicelo Sokususwa
   Removal of Liquor Licence in terms of           om Verwydering van Dranklisensie inge-        kwePhepha-mvume loTywala ngokweCande-
   Section 66(2) of the Western Cape Liquor          volge Artikel 66(2) van die Wes-Kaapse        lo 66(2) loMthetho wezoTywala weNtshona
   Act, 2008—[Reg. 33(2)] ........................ 2     Drankwet, 2008—[Reg. 33(2)] .............. 2     Koloni, 2008—[UMgaqo 33(2)] .................. 2

Page 2
Download full gazette PDF