A Laws.Africa project
11 August 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-08-11 number 7805

Download PDF (279.5 KB)
Page 1
   Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7805                                                    7805
               Friday, 11 August 2017                                          Vrydag, 11 Augustus 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer


                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                               Bladsy

                      Proclamation                                               Proklamasie

10   Eden District Municipality: Closure of a Portion of                          10 Eden Distriksmunisipaliteit: Sluiting van ’n gedeelte van
     Minor Road .......................................................................      722     Ondergeskikte Pad ............................................................        722

                        Tenders:                                                  Tenders:

Notices............................................................................................  723  Kennisgewings ...............................................................................   723

                    Local Authorities                                            Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Rezoning and Consolidation ..........                   733  Beaufort-Wes Munisipaliteit: Hersonering en Konsolidasie.........                 734
Bergrivier Municipality: Consent Use .........................................            723  Bergrivier Munisipaliteit: Vergunningsgebruik ............................             723
Bergrivier Municipality: Rezoning, Consent Use and                              Bergrivier Munisipaliteit: Hersonering, Vergunningsgebruik en
 Departure ...................................................................................    724   Afwyking ...................................................................................   724
Bergrivier Municipality: Subdivision and Rezoning ...................                 726  Bergrivier Munisipaliteit: Onderverdeling en Hersonering .........                 726
Eskom: Notice of Application for Nuclear Vessel                               Eskom: Notice of Application for Nuclear Vessel Licence
 Licence .......................................................................................   732   (Slegs Engels).............................................................................   732
Cederberg Municipality: Rezoning ..............................................            729  Cederberg Munisipaliteit: Hersonering ........................................           729
City of Cape Town: Municipal Planning By-law ........................                 726  Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning .............                 726
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law........................                 724  Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning ..............                 724
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law........................                 725  Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning ..............                 725
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law........................                 725  Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning ..............                 725
George Municipality: Removal of Restrictions ...........................               725  George Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ......................               725
Hessequa Municipality: Removal of Restrictions .......................                723  Hessequa Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ...................               723
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions and                             Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings en
 Departure ...................................................................................    731   Afwyking ...................................................................................   731
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions, Rezoning                          Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings,
 and Consent Use .......................................................................       730   Hersonering en Vergunningsgebruik ........................................            730
Stellenbosch Municipality: Removal of Restrictions ..................                 727  Stellenbosch Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ..............                727
Stellenbosch Municipality: Removal of Restrictions ..................                 728  Stellenbosch Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ..............                728
Stellenbosch Municipality: Removal of Restrictions ..................                 729  Stellenbosch Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ..............                729
Swartland Municipality: Consent Use .........................................             727  Swartland Munisipaliteit: Vergunningsgebruik ............................             727
Swartland Municipality: Consent Use .........................................             728  Swartland Munisipaliteit: Vergunningsgebruik ............................             728
Western Cape Gambling and Racing Board:                                   Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne:
 Official Notice ............................................................................    735   Amptelike Kennisgewing...........................................................        735

Page 2
Download full gazette PDF