A Laws.Africa project
17 August 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-08-17 number 7808

Download PDF (298.3 KB)
Page 1
                     7808                                         7808

           Thursday, 17 August 2017                               Donderdag, 17 Augustus 2017

          Registered at the Post Offıce as a Newspaper                     As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer                CONTENTS                                         INHOUD
(*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,            (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewer-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                               Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

                  Provincial Notice                                Provinsiale Kennisgewing

154 Western Cape Provincial Treasury: Gazetting of Alloca-                 154 Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie: Publisering van
  tions to Municipalities as contained in the Western Cape                  Toekennings aan Munisipaliteite soos in vervat in die
  Adjusted Estimates of Provincial Expenditure (Emergency                   Wes-Kaapse Aansuiweringsbegroting (Noodfondse) van
  Funds) 2017 and the 2017 Adjustments Appropriation Bill                   die 2017 Provinsiale Uitgawes en die 2017 Aansuiwerings
  which were not listed in the Division of Revenue Act,                    Begrotingswetsontwerp wat nie gelys is in die Verdeling
  2017 (Act 3 of 2017) ............................................................  2    van Inkomste, 2017 (Wet 3 van 2017) ................................  10

Page 2
Download full gazette PDF