A Laws.Africa project
22 August 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-08-22 number 7812

Download PDF (243.3 KB)
Page 1
                7812                                         7812

         Tuesday, 22 August 2017                           Dinsdag, 22 Augustus 2017

       Registered at the Post Offıce as a Newspaper                As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer             CONTENTS                                       INHOUD
(*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,  (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewer-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                     Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

              Provincial Notice                              Provinsiale Kennisgewing

159 Western Cape Provincial Treasury: Gazetting of            159 Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie: Publisering van
  Allocations to Municipalities as contained in the Western        Toekennings aan Munisipaliteite soos vervat in die
  Cape Main Budget of Provincial Expenditure 2017 and           Wes-Kaapse Hoofbegroting: Begroting van die 2017
  the 2017 Appropriation Bill which were not listed in the         Provinsiale Uitgawes en die 2017 Begrotingswetsontwerp
  Division of Revenue Act, 2017 (Act 3 of 2017) ................  2    wat nie gelys is in die Verdeling van Inkomste, 2017 (Wet
                                       3 van 2017) ...........................................................................  7

Page 2
Download full gazette PDF