A Laws.Africa project
25 August 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-08-25 number 7814

Download PDF (151.1 KB)
Page 1
 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                   PROVINSIE WES-KAAP                  IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                   Buitengewone                        Tsongezelelo
   Extraordinary                    Provinsiale Koerant                    kwiGazethi yePhondo

           7814                          7814                               7814


    Friday, 25 August 2017                Vrydag, 25 Augustus 2017                uLwesihlanu, 25 kweyeThupha 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper     As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer           Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

        CONTENTS                          INHOUD                          IZIQULATHO
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provin-     (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,          (*Ushicilelo oLutsha lufumaneka kwigumbi
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape     Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,         M21, kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso
Town 8001.)                      Kaapstad 8001.)                      Mthetho, 7 Wale Street, eKapa 8001.)

        Provincial Notice                 Provinsiale Kennisgewing                       Isaziso sePhondo

160 Western Cape Department of Community        160 Wes-Kaapse Departement van Gemeenskaps-        160 Isebe loKhuseleko loLuntu leNtshona
  Safety: Western Cape Community Safety         veiligheid: Wes-Kaapse Wet op Gemeen-           Koloni: uMthetho weNtshona Koloni wo-
  Act, 2013 (Act 3 of 2013), List of Accred-       skapsveiligheid, 2013 (Wet 3 van 2013), Lys        Khuseleko loLuntu, 2013 (uMthetho 3
  ited Neighbourhood Watches ................... 2    van Geakkrediteerde Buurtwagte ................... 4    ka-2013), Uluhlu looSololomzi abavunyi-
                                                           weyi ........................................................... 6

Page 2
Download full gazette PDF