A Laws.Africa project
1 September 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-09-01 number 7816

Download PDF (232.8 KB)
Page 1
  Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7816                                                   7816
             Friday, 1 September 2017                                          Vrydag, 1 September 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                               Bladsy

                    Provincial Notice                                         Provinsiale Kennisgewing

163 Office of the Premier of the Western Cape: Declaration                          163 Kantoor van die Premier van die Wes-Kaap: Verklaring
   of Provincial State of Disaster .........................................            778     van Provinsiale Ramptoestand ..........................................           778
                        Tenders:                                                 Tenders:

Notices............................................................................................  779  Kennisgewings ...............................................................................   779

                    Local Authorities                                            Plaaslike Owerhede

Cape Agulhas Municipality: Removal of Restrictions ................                  783  Kaap Agulhas Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ...........                 783
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law ......................                  781  Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning ..............                781
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law ......................                  783  Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning ..............                783
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law........................                 779  Stad Kaapstad: Verordening op Munisipale Beplanning ..............                779
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law........................                 780  Stad Kaapstad: Municipal Planning By-Law (English only) .......                  780
City of Cape Town: Municipal Planning By-Law........................                 784  Stad Kaapstad: Municipal Planning By-Law (English only) .......                  784
City of Cape Town (Southern District): Closure .........................               783  Stad Kaapstad (Suidelike-Distrik): Sluiting .................................           783
City of Cape Town (Southern District): Closure .........................               784  Stad Kaapstad (Suidelike-Distrik): Sluiting .................................           784
City of Cape Town (Table Bay District): Closure ......................                784  Stad Kaapstad (Tafelbaai-Distrik): Sluiting .................................           784
Drakenstein Municipality: Removal of Restrictions ...................                 786  Drakenstein Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ...............               786
George Municipality: Adoption of Local Spatial                                George Munisipaliteit: Aanneming van Plaaslike Ruimtelike
 Development .............................................................................      785   Ontwikkelingsraamwerk.............................................................       785
George Municipality: Removal of Restrictions ...........................               786  George Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ......................              786
George Municipality: Removal of Restrictions ...........................               786  George Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ......................              786
George Municipality: Removal of Restrictions ............................               786  George Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ......................              786
Langeberg Municipality: Adoption of Spatial                                 Langeberg Munisipaliteit: Goedkeuring van Ruimtelike
 Development Framework .........................................................           783   Ontwikkelingsraamwerk.............................................................       783
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions,                              Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings,
 Consent Use and Departures ....................................................           789   Vergunningsgebruik en Afwykings ...........................................           790
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions .....................                780  Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ................               780
Swartland Municipality: Consent Use .........................................             779  Swartland Munisipaliteit: Vergunningsgebruik ............................             779
Swartland Municipality: Removal of Restrictions,                               Swartland Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings,
 Rezoning and Departure ...........................................................         782   Hersonering en Afwyking .........................................................        782
Swartland Municipality: Rezoning and Subdivision ...................                 781  Swartland Munisipaliteit: Hersonering en Onderverdeling .........                 781
Theewaterskloof Municipality: Rezoning and                                  Theewaterskloof Munisipaliteit: Hersonering en
 Consent Use ..............................................................................     785   Vergunningsgebruik ...................................................................     785
Western Cape Gambling and Racing Board:                                   Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne:
 Official Notice ...........................................................................     787   Amptelike Kennisgewing ..........................................................        788

Page 2
Download full gazette PDF