A Laws.Africa project
8 September 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-09-08 number 7822

Download PDF (773.2 KB)
Page 1
  Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7822                                                   7822
             Friday, 8 September 2017                                          Vrydag, 8 September 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                               Bladsy

                    Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

167 Knysna Municipality: Removal of Restrictions....................                 797  167 Knysna Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ...............                797
168 Drakenstein Municipality: Removal of Restrictions.............                  797  168 Drakenstein Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ........                 797
169 Western Cape Departement of Health: Approval                               169 Wes-Kaapse Departement van Gesondheid: Goedkeuring
   of Facilities for Medical Termination of                                   van Fasiliteite vir Mediese beëindiging van
   Pregnancy ..........................................................................      794     swangerskap ......................................................................     795

                        Tenders:                                                 Tenders:

Notices............................................................................................  797  Kennisgewings ...............................................................................   797
                    Local Authorities                                            Plaaslike Owerhede

Bitou Municipality: Appointment of Valuation                                 Bitou Munisipaliteit: Aanstelling van Waardasie-
 Appeal Board Members ............................................................          799   Appèlraadslede ..........................................................................    799
City of Cape Town: Amendment of Condition ...........................                 804  Stad Kaapstad: Amendment of Condition (English only) ............                 804
City of Cape Town: Closure..........................................................         802  Stad Kaapstad: Closure (English only) .........................................          802
City of Cape Town: Deletion and Amendment of Condition ......                     798  Stad Kaapstad: Skrapping en Wysiging van Voorwaarde ...........                  798
City of Cape Town: Public Notice in terms of Section 36(1) of                        Stad Kaapstad: Public Notice in terms of Section 36(1) of
 the City of Cape Town Water By-Law, 2010 ..........................                 803   the City of Cape Town Water By-Law, 2010 (English only)...                   803
City of Cape Town: Removal of Condition ................................               797  Stad Kaapstad: Verwydering van Voorwaarde .............................              797
Drakenstein Municipality: Appointment of Valuation                              Drakenstein Munisipaliteit: Aanstelling van Waardasie-
 Appeal Board Members.............................................................          798   Appèlraadslede ..........................................................................    798
Knysna Municipality: Removal of Restrictions............................               800  Knysna Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings .......................              800
Notice: Estate Late, S Hendricks ..................................................          805  Kennisgewing: Estate Late, S Hendricks (English only) .............                805
Overstrand Municipality: Removal of Restrictions .....................                799  Overstrand Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ................               799
Overstrand Municipality: Correction Notice.................................              801  Overstrand Munisipaliteit: Regstellingsadvertensie ......................             801
Stellenbosch Municipality: Removal of Restrictions ..................                 799  Stellenbosch Munisipaliteit: Opheffing van Beperkings ..............               799
Theewaterskloof Municipality: Subdivision and                                Theewaterskloof Munisipaliteit: Onderverdeling en
 Rezoning ...................................................................................    800   Hersonering ...............................................................................   800
Western Cape Gambling and Racing Board:                                   Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne:
 Official Notice ............................................................................    806   Amptelike Kennisgewing...........................................................        806

Page 2
Download full gazette PDF