A Laws.Africa project
11 September 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-09-11 number 7825

Download PDF (601.1 KB)
Page 1
  PROVINCE OF THE WESTERN CAPE                      PROVINSIE WES-KAAP                IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                       Buitengewone                      Tsongezelelo
    Extraordinary                        Provinsiale Koerant                 kwiGazethi yePhondo

             7825                            7825                             7825


   Monday, 11 September 2017                   Maandag, 11 September 2017               uMvulo, 11 kweyoMsintsi 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper          As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer       Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

         CONTENTS                            INHOUD                        IZIQULATHO
(*Copies are obtainable at Room M21, Provin-          (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,       (*Ushicilelo oLutsha lufumaneka kwigumbi
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape         Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,      M21, kwiSakhiwo sePhondo seNdlu yoWiso
Town 8001.)                           Kaapstad 8001.)                   Mthetho, 7 Wale Street, eKapa 8001.)

          Provincial Notice                   Provinsiale Kennisgewing                    ISaziso sePhondo

The following draft Bill is published for com-         Die volgende Konsepwetsontwerp word vir       Olu Qulunqo loMthetho osaYilwayo noqulunqo
ment:                              kommentaar gepubliseer:               lwemigaqo lupapashelwa ukufumana izimvo
                                                           zoluntu:
172 Draft Western Cape Commissioner for             172 Konsepwetsontwerp op die Wes-Kaapse
  Children Bill, 2017 ................................... 2    Kommissaris vir Kinders, 2017 ............. 16  172 UQulunqo loMthetho osaYilwayo woMkho-
                                                             mishinala wabaNtwana weNtshona Koloni,
Any person or organisation wishing to comment          Enige persoon of organisasie wat kommentaar       2017 ......................................................... 30
on the draft Bill is requested to submit the com-        op die Konsepwetsontwerp wil lewer, word
ments in writing before or on 31 October            versoek om die kommentaar skriftelik in te dien   Nabani na okanye nawuphi na umbutho
2017—                              voor of op 31 Oktober 2017—             onqwenela ukuvakalisa izimvo ngolu Qulunqo
                                                           loMthetho osaYilwayo uyacelwa ukuba afake
(a) by posting the comments to:                 (a) deur die kommentaar te pos na:          izimvo zakhe ezibhaliweyo phambi okanye
   The Director-General                      Die Direkteur-generaal             ngomhla wama-31 kweyeDwarha 2017—
   Department of the Premier                    Departement van die Premier
   PO Box 659                           Posbus 659                   (a) ngokuposela izimvo zakhe ku-:
   Cape Town 8000                         Kaapstad 8000                    Mlawuli Jiklelele
   (Attention: Ms A Kamish);                    (Aandag: Me. A Kamish);               Department of the Premier
                                                              PO Box 659
(b) by delivering the comments to:               (b) deur die kommentaar af te lewer aan:          Cape Town 8000
   Ms A Kamish                           Me. A Kamish                     (Ingqale kuNks A Kamish);
   6th Floor                            6de Verdieping
   4 Dorp Street                          Dorpstraat 4                  (b) ngokuthumela izimvo ku-:
   Cape Town 8001;                         Kaapstad 8001;                    Nks A Kamish
                                                              6th Floor
(c) by e-mailing the comments to:                (c) deur die kommentaar per e-pos te stuur na:       4 Dorp Street
   Ammaarah.Kamish@westerncape.gov.za;               Ammaarah.Kamish@westerncape.gov.za;         Cape Town 8001;
   or                               of
                                                           (c) ngokuthumela izimvo nge-imeyili ku-:
(d) by faxing the comments to:                 (d) deur die kommentaar te faks na:            Ammaarah.Kamish@westerncape.gov.za;
   021 483 3827                          021 483 3827                     okanye
   (Attention: Ms A Kamish).                    (Aandag: Me. A Kamish).
                                                           (d) ngokufeksela izimvo ku-:
Queries can be made to Ms A Kamish,               Navrae kan gerig word aan me. A Kamish,          021 483 3827
tel.: 021 483 4373.                       tel.: 021 483 4373.                    (Ingqale kuNks A Kamish).

                                                           Imibuzo ingathunyelwa ngqo kuNks A Kamish,
                                                           umnxeba: 021 483 4373.

Page 2
Download full gazette PDF