A Laws.Africa project
12 September 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-09-12 number 7823

Download PDF (472.4 KB)
Page 1
 PROVINCE OF THE WESTERN CAPE               PROVINSIE WES-KAAP             IPHONDO LENTSHONA KOLONI
   Provincial Gazette                 Buitengewone                   Tsongezelelo
   Extraordinary                  Provinsiale Koerant              kwiGazethi yePhondo

          7823                       7823                      7823


  Tuesday, 12 September 2017             Dinsdag, 12 September 2017           Lwesibini, 12 Septemba 2017

 Registered at the Post Offıce as a Newspaper   As ’n nuusblad by die Poskantoor geregistreer    Ibhaliswe ePosini njengePhephandaba

(*Copies are obtainable at Room M21, Provin-    (*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21,    (*Iikopi zifumaneka kwigumbi M21, kwiSakhiwo
cial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape   Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7,    seNdlu yoWiso Mthetho yePhondo, e7 Wale
Town 8001.)                    Kaapstad 8001.)                 Street, eKapa 8001.)

   OFFICE OF THE PREMIER              KANTOOR VAN DIE PREMIER              I-OFISI YENKULUMBUSO
   OF THE PROVINCE OF THE               VAN DIE PROVINSIE                YEPHONDO LENTSHONA
     WESTERN CAPE                    WES-KAAP                       KOLONI
         —————                       —————                      —————
P.N. 170/2017        12 September 2017   P.K. 170/2017       12 September 2017  I.S. 170/2017       12 Septemba 2017

It is hereby notified that the Acting Premier of  Hiermee word bekend gemaak dat die Waar-    Kwenziwa isaziso apha sokuba yiNkulumbuso
the Province of Western Cape has assented to    nemende Premier van die Provinsie Wes-Kaap   eBambeleyo yePhondo leNtshona Koloni
the following Act which is hereby published for  die onderstaande Wet, wat hierby ter algemene  iwamkele ngokusemthethweni lo Mthetho
general information:—               inligting gepubliseer word, bekragtig het:—   ulandelayo opapashelwe ulwazi gabalala:—

No. 2 of 2017: Western Cape Adjustments      Nr. 2 van 2017: Wes-Kaapse Aansuiwerings-    Nomb 2 ka-2017: UMthetho woHlengahlengiso
Appropriation (Emergency Funds) Act, 2017.     begrotingswet (Noodfondse), 2017.        loLwabiwo-mali weNtshona Koloni (iNkxaso-
                                                  mali zikaXakeka), 2017.

Page 2
Download full gazette PDF