A Laws.Africa project
15 September 2017

Western Cape Provincial Gazette dated 2017-09-15 number 7826

Download PDF (2.8 MB)
Page 1
   Western Cape Government                                                Wes-Kaapse Regering

             PROVINCE OF WESTERN CAPE                                              PROVINSIE WES-KAAP


     Provincial Gazette                                            Provinsiale Koerant
                         7826                                                    7826
             Friday, 15 September 2017                                         Vrydag, 15 September 2017

           Registered at the Post Offıce as a Newspaper                              As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                   CONTENTS                                                    INHOUD
(*Reprints are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building,                   (*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewing-gebou,
7 Wale Street, Cape Town 8001.)                                       Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)

No.                                                  Page  Nr.                                                Bladsy

                   Proclamation                                                  Proklamasie

11   Eden District Municipality: Closure of a Portion of                          11 Eden Distriksmunisipaliteit: Sluiting van ’n Gedeelte van
     Minor Road .......................................................................      810     Ondergeskikte Pad ............................................................         810

                    Provincial Notices                                        Provinsiale Kennisgewings

173 Department of Environmental Affairs and                                 173 Departement van Omgewingsake en
   Development Planning: Declaration of Steenbras                                Ontwikkelingsbeplanning: Verklaring van Steenbras
   Nature Reserve ..................................................................        811     Natuurreservaat .................................................................       813
174 Department of Environmental Affairs and                                 174 Departement van Omgewingsake en
   Development Planning: Amendment Notice ....................                   817     Ontwikkelingsbeplanning: Wysigingskennisgewing ........                    817
                        Tenders:                                                  Tenders:

Notices............................................................................................  817  Kennisgewings ...............................................................................    817
                    Local Authorities                                             Plaaslike Owerhede

Beaufort West Municipality: Permanent Building Line                             Beaufort-Wes Munisipaliteit: Permanente Boulyn
 Relaxation .................................................................................    819   Verslapping .................................................................................   819
City of Cape Town Metropolitan Municipality: Declaration                           Stad Kaapstad Metropolitaanse Munsipaliteit: Declaration
 of a Local State of Disaster .....................................................         821   of a State of Disaster (English only).........................................          821
City of Cape Town Metropolitan Municipality: Declaration                           Stad Kaapstad Metropolitaanse Munsipaliteit: Declaration
 of a State of Disaster ................................................................       821   of a State of Disaster (English only).........................................          821
City of Cape Town: Amendment of Condition ...........................                 820  Stad Kaapstad: Wysiging van Voorwaarde....................................             820
City of Cape Town: Removal of Condition ................................               817  Stad Kaapstad: Opheffing van Voorwaarde ..................................             817
City of Cape Town: Removal of Condition ................................               818  Stad Kaapstad: Opheffing van Voorwaarde ..................................             818
City of Cape Town: Removal of Condition ................................               818  Stad Kaapstad: Skrapping van Voorwaarde ..................................             818
City of Cape Town: Removal of Condition..................................               818  Stad Kaapstad: Opheffing van Voorwaarde...................................             818
City of Cape Town: Removal of Conditions ................................               818  Stad Kaapstad: Verwydering van Voorwaardes.............................               818
Department of Economic Development and Tourism:                               Departement van Ekonomiese Ontwikkelling en Toerisme:
 Publishing of Name of Provincial Registrar of                                Publikasie van Naam van Provinsiale Registrateur van
 Tourist Guides ...........................................................................     821   Toeristegidse ..............................................................................   821
                  (Continued on page 840)                                           (Vervolg op bladsy 840)

Page 2
Download full gazette PDF